fbpx

Развој и дополнувања на HELIX

Симни најнова верзија на HELIX

Верзија
датум

Опис на верзијата
7.20
29.04.2021
Подетално … Воведена нова можност за Споредбена анализа од материјална и финансова евиденција, опција за праќање на фактура по мејл од HELIX, систем за автоматско полнење на нарачки врз основа на продадените производи за кои има дефинирано добавувач, креирање на дупликат (копија) од излезна калкулација, Воведена е можност во каса за работа со паралелни сметки, опција за доделување рабат само на селектирани производи , …..
7.12
21.01.2021
Подетално … Проширени се опциите за книги на влезно и излезно ДДВ, кои се повикуваат од финансово налози книги.
7.11
05.01.2021
Подетално … Додадена нова опција во Шифрарник на производи  за Масовна промена на ДДВ тарифа на производите
7.10
23.12.2020
Подетално … Покрај другото: Нова опција за автоматско периодично (месечно) генерирање на услужни фактури кон повеќе комитенти, со предефинирани услуги за секој комитент поединечно, Додадена е можност на следење на различни типови на плаќања, Додаден е извештај за плаќања од корисници по датуми на плаќање, Воведена е можност за подредување на производи и комитенти согласно македонската азбука, Додадена е можност за избор дали фирмата ќе работи со верификација на документи или не, ….
7.00
28.10.2020
Подетално … Покрај другото: Multiform е нова можност за отворање повеќе исти форми независно една од друга, BackUp Schedule (Распоред за Бекап), LOG модулот на HELIX (Логови), Редизајн на Report Builder опцијата, која сега е преименувана во “Креатор на извештаи“, со нов изглед, нови функции, многу попрктичен пристап, Имплементиран е Напредниот Табеларен Приказ, Menu Bar – На главната форма можете да си дефинирате сопствени Икони (кратенки) за секоја опција од главното мени, со сопствен изглед на слика, текст, наслов, па дури и копче за повикување по Ваш избор!, Додадена е можност за да се овозможи книжење на пресетирани конта во системски сетирања за синтетики 120 и 220, ……
6.50
01.04.2020
Подетално … Покрај другото: Можност за внес на нова дефинирана ставка Принуден одмор со соодветен чек бокс, со носење на вработени во МПИН со шифра 0045 во поле 3.17 за соодветните часови, Нова опција за креирање на корекција на МПИН, се носат вработените на кои е кликната корекција и се креира МПИН со вид на обврска 103, Автоматско книжење на плата по комитенти на аналитички конта,Нова опција за масовно доделување на бренд и добавувач за селектирани производи, Додадена е можност за забрана на вработен за проверка на прометот за другите вработени 
6.40
24.02.2020
Подетално … Покрај другото: нов извештај од плата кој  ги содржи датумите на пријава и одјава на вработените, Нов метод за пресметка на боледување без саатнини од минати месеци туку само со просек од бруто основици, опција за пресметка по втора амортизациона група (амортизациона група 2, набавна вредност, отпис од минати години), производство по турнуси(парцели), опција за масовна наплата во материјално со подкомитенти за одреден коминтент, Направено можност за поврзување на повратници (или сторно документи) со фактури и тоа на ниво на ставка, При превземање вработени во ПДД-ГИ, да има можност за избор на Организациона единица ….
6.30
01.08.2019
Подетално … Покрај другото: Одобренија- Воведен е нов тип на документи – одобренија, можност за автоматско креирање на одобренија за селектирани повеќе фактури, со опција за нивно автоматско книжење со теркови, Воведена е можност за креирање на производна калкулација со користење на репроматеријали од повеќе  различни магацини, Воведена опција за испраќање на пресметковни ливчиња од плата, Воведено е ново дополнително поле во материјално влез во кое ќе може да се  внесува одреден финансиски износ кој ќе влијае на набавната цена на производите кои се внесени во самата калкулација….
6.20
01.03.2019
Подетално … Покрај другото: Воведени се дополнителни контроли во модулот за завршна пресметка. Имено, во делот за припрема на Биланс на успех, Биланс на состојба и Посебни податоци, постои дополнителна можност за контрола на сите објавени контроли од надлежните институции за тековни и податоци од минати, Воведена е можност за автоматско книжење по услуги, Можност за проверка на присутни количини на производи по величини во сите продавници, Креиран е посебен модул со можност за повлекување на сите калкулации кој се откуп на земјоделски производи и автоматско креирање на XML фајл за Е-ПДД системот на УЈП. ….
6.10
25.12.2018
Подетално … Покрај другото: Нов Шифрарник за рабат по брендови, Нова опција за креирање на ПЛТ и РЕП калкулации во малопродажба, Креирање плата од податоците од човечки ресурси, Можност за печатење на основни средства за одреден временски период, Можност при креирање на излезна калкулација со мобилниот уред, да повлекува дистрибутер и град, Додавање на можност за филтрирање по критериум храна/пијалок и по критериум трговска стока/готов производ/репро, во филтерот во лагер листа проширена во малопродажба, Додадено е поле кое се користи во наменски урнеци, во кое пресметува салдо на доспеан долг ….
6.00
13.06.2018
Подетално … Покрај другото: При креирање на нова ставка или промена на ставка е додадена опција за избор на реална почетна состојба, Додадени се импорти за изводи од Стопанска Банка – Битола и НЛБ Банка, Импорт на нормативи од готов производ, Опција за печатење на збирна спецификација за товарни листови од селектирани,  Опција за креирање на сторно-фактура со автоматско превземање на ставки од редовна фактура но со минусни количини, Шифрарници – додадено поле за “должина на назив(карактери)” т.е за број на карактери на назив на производ …    
5.90
23.11.2017
Подетално … Покрај другото: Во динамичкиот извештај нов checkbox “Групирање по вработен” за приказ во еден ред на вработени кои имаат пријави/одјави, При филтрирање на податоци во Аналитика, Трговска книга (ЕТ), можност за филтрирање и по магацин, Поставување на фактура да биде редовна или авансна, Евиденција на веќе испечатени фактури со порака при повторно печатење, Внес на фирми забранети за работа, …      
5.80
11.05.2017
Подетално … Покрај другото: Опција за импорт на изводи од банки, Евиденција за електричен и батериски отпад, Можност за автоматско ажурирање на продажна цена во шифрарник на производи, со нивелација, Ново поле за внес на шифра на производ во содржина на терк, можност за забрана на опции за масовни промени на калкулации на ниво на корисник …      
  5.70
04.08.2016
Подетално … Покрај другото: Преглед на продажба под набавени цени, Максимум критична количина во лагер листа, Воведување на контрола на валидност на ЕМБГ, Логови за промена на теркови на книжење од корисници, Масовно доделување на тип на калкулација …      
5.60
27.01.2016
Подетално … Покрај другото: Можност за доделување на организациона единица на Магацин,  Можност за сетирање на печатење на маркер во два реда, Можност за доделување максимална критична количина, Плата – Опција за видливост на извештаи за логови, Дистрибуција – Можност за промена на ценовна група …
5.50
10.06.2015
Подетално … Попис на основни средства, Работа со подсметки во Станбено работење, Пресметка на плата за разни категории на лица ослободени од придонеси, Присутна количина по сериски броеви, Архивски број во Книга на фактури, , …
5.40
29.08.2014
Подетално …Покрај другото: Преглед на документи пред доспевање, Графички приказ на материјална картица,  Графички извештај по магацини,  Автоматско заклучување на финансов налог, Месечна амортизација на основни средства и автоматско книжење на финансов налог, Бруто биланс со аналитика , …
5.30
23.12.2013
Подетално … Покрај другото: Испраќање на пресметковно ливче за плата по електронски пат,  Можност за префрлање или копорање на ставки од еден налог, во друг финансов налог, Опции за станбено работење, Поечатење на баркодови на производите,  …
5.20
29.12.2012
Подетално … Променети конта при автоматско затворање на класи, можност за продажба на услуги и автоматско затворање промет со поединечни ПЛТ-а по добавувачи, доделување VIP картички за возила со регистрации, …
5.10
01.07.2012
Подетално Покрај другото: Нов извештај во плата по вработени и по огранизациони единици, статус “утужен” и ослободен од ддв за комитент, …
5.00
12.03.2012
Подетално Покрај другото: Олеснување при копирање на терк за плата, основни средства во MS Excel формат, контролен попис со производи кои воопшто не се присутни, Генерална оптимизација и големо забрзување при работа преку интернет …
4.90
17.09.2011
Подетално … Покрај другото: Проширување на прегледот за промет по производи (материјално), export во MS Excel на книгите за ддв (финансово), привилегија за забрана на наплата на заклучен документ, повеќе проширувања на податочни полиња како шифра на магацин и продавница – 20 карактери, конто – 20 карактери, шифра на комитент – 10 карактери, креирана финална и стабилна верзија, дополнително меѓусебно интегрирање на сите програмски модули со редизајнирани контроли и забрзувања, …
4.80
24.04.2011
Подетално … Покрај другото: Товарен лист (комплетен внес и печатење), можност за избор дали резервираните количини да го раздолжуваат лагерот, книжење наплати, динамички извештај во плата кој овозможува корисникот сам да си дизајнира и креира неограничен број извештаи, …
4.70
25.10.2010
Подетално … Покрај другото: Комерцијалните извештаи иммат можност за континуиран избор и по повеќе изминати години (за иста фирма – со нејзините родители), избор на ценовник од предефинирани за одредена излезна калкулација, проширување на лагер листата со информации за критичен рок, најмала издадена продажна цена, експорт на аналитичка картица во MS Excel, доделување на ценовник (од предефинирани) поединечно на комитенти и нивна автоматска употреба при креирање излезн фактура, …
4.60
12.03.2010
Подетално … Покрај другото: Дефинирање на аконтативна пријава на сосема нов начин со неограничени можности со доделување на припадност на секое користено конто поединечно во одредена позиција на пријавата, книги на влезен и излезен ддв со основица, проширување на филтерот за аналитичка картица, дефинирање ценовни групи на производи и комитенти и задавање на соодветен рабат, креирање на поголем број кориснички привилегии посебно во делот за материјално работење, дефинирање неограничен број општи ценовници , …
4.50
20.08.2009
Подетално … Покрај другото: Лагер листа по магацини (колонски приказ), извештај за потрошени репро-материјали за период (КАСА), …
4.40
10.02.2009
Подетално … Покрај другото: Моќно проширување на комерцијалното работење (материјално) со повеќе различни напредни комерцијални извештаи, во печатена форма или во Excel, со критерум за определен период, комитент, магацин, или производ; Моментален увид во присутна количина на оддалечени локации (КАСА), Дефинирање и анализа според очекувани таргети и остварување за продадена количина и остварен износ по производи, неограничен број поднормативи за еден производ (призводство), …
4.30
15.09.2008
Подетално … Покрај другото: Увид во денови доцнење (комерцијално), Печатење на баркодови и декларации, неогеничев број поднормативи за еден финален производ (производство), заклучување и отклучување финансови налози, внес преку пакети во малопродажба и во каса, export во MS Excel на динамичкиот извештај од плата, меморирање на слики за неограничен број документи за секој вработен, …
4.20
15.03.2008

Подетално … Покрај другото: Проширување на комерцијални извештаи, корисничко прилагодување на репрезентативните обрасци (фактура, испратница, …), повеќе експорти во MS Excel, шифрарник на услуги, шифрарник на работни места во плата, Печатење на одјава од каса, …

Постарите верзии од 4.10 погледнете ги на следните линкови:
HELIX-K
HELIX-M
HELIX-P

ЗАБЕЛЕШКА: Новите верзии и надградби се инсталираат согласно договорот за одржување и исклучиво по уредно доставено барање од страна на корисникот

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржана инсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
**Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Екстра понуда
  • е-Сметководство и комплетно работење преку интернет со централна пoдаточна база на современи сервери во М.Телеком или Неотел. Побарајте подетално објаснување на редовните контакт телефони;
  • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
  • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
  • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
  • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
  • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
  • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
  • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);