fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Развој и дополнувања на HELIX – K – Верзии постари од 4.10

Симни најнова верзија на HELIX

Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии.
Во цената не е содржана инсталацијата од страна на ЗОНЕЛ

Верзија
датум

Верзии со доплата
Цена (Eur)
без ДДВ (18%)
Light
Business
Professi
onal

Поновите верзии од 4.10 погледнете ги на следниот линк:  Понови верзии од 4.10

4.10
03.06.2007
Види подетални информации … Покрај другото: Курсна листа, заштита на денарски фактури со девизен курс, преглед на промет по месеци и со претпоставена набавна цена, повеќе позиции за даночна аконтативна пријава (ДП-АК), екстремно моќен филтер за анализа на финансиски документи (издадени, доспеани, …), комплетна пресметка на бенефициран стаж, второ боледување во ист месец, печатење на налог ПП10, експорти во Excel, …
85
99
109
4.00
20.07.2006
Објава на финална, стаблина верзија. Пожелен, но не е неопходен услов нсталирана кирилична подршка на Вашиот оперативен систем;
0
0
0
3.9 b
20.06.2006
Финансово:
– МДБ: Комплетно составување, автоматскка пресметка, печатење образец и вирман;
– Печатење аналитички рекапитулар по конта со збирни податоци за избран финансов налог;
– Дополнителтен датум на документ при книжење во главна книга, различен од датум на нижење и датум на налог. Овој датум се појавува и на аналитичка, финансова картица (екран и печатење) и преглед на налог;
– Критериум за аналитичка и финансиска картица: податок за магацин;
– Брз експорт на содржина на налог во Exel;
– Комплетна пресметка на персонален данок по договор за дело;
Материјално:
– Комплетна опција за евиденција со сериски броеви, рокови на траење и во врска со истек на гаранција према купувач;
– Комплетна опција за евиденција и изработка на барања за понуди, понуди-нарачки, профактури и фактурирање со структурен, споредбен и детален увид на текот на секоја нарачка или профактура. Овде е вклучена и евиденција на резервации со посебен увид во лагер листа со стварно расположиви и резервирани количини;
– Комплетна евиденција на одложено плаќање сосема одвоена и интегрирана со останатото комерцијално работење. Евиденцијата вклучува оставени и вратени гаранции, како и задолжување и раздолжување на купувачите во 3 сосема независни валути (МКД, ЕУР и УСД);
– Можност за селектирање и печатење комитенти кои немаат ниту една излезна фактура;
– Рок за плаќање за секој комитент во денови. Со ова програмот автоматски предлага валута на излезна фактура;
– Брз експорт во Excel на шифрарник на производи;
– Брз експорт во Excel на преглед на влезни калкулации;
– Можност за комплетно бришење на селектирани влезни калкулации;
– Податок за дистрибутер во влезна калкулација;
– Автоматски прием во повеќе магацини на основ на една влезна калкулација;
– Автоматско префрлање на влезен производ од влезна калкулација како ново основно средство;
– Брз експорт во Excel на преглед на излезни калкулации;
– Можност за комплетно бришење на селектирани излезни калкулации;
– Можност за задавање на фиксна набавна цена на излезен производ;
– Брз експорт на лагер листа во Excel;
– Печатење на лагер листа по групи (до 5 ниво-а);
– Брз експорт на трговска книга на големо во Excel;
– Брз експорт на книга на документи (F2) од влезни калкулации во Excel;
– Проширена анализа на промет по производи (F6) од материјално – излез по периоди, денови, добавувачи и брендови;
– Дополнителна колона за маржа во книга F6 (промет по производи) од материјално – излез;
– Брз експорт на промет по производи (материјално – излез) (F6) во Excel;
– Доделување на произволен рабат на сите производи од една излезна фактура;
– Тип на услужна фактура (Авансна / завршна);Малопродажба:
– Брз експорт на преглед на малопродажни калкулации во Excel;
– Печатење на проширен преглед на малопродажни документи;
– Брз експорт на содржина на малопродажна калулација во Excel;
– Брз експорт на трговска книга (ЕТ) во Excel;
– Брз експорт на трговска книга (ЕТ) по даночни тарифи во Excel;
– Брз експорт на проширена лагер листа од малопродажба во Excel;
– Брз експорт на брза лагер листа од малопродажба во Excel;
– Брз експорт на лагер по продавници (малопродажба) во Excel;
– Проширување на опциите за промет по производи (F6) од малопродажба како истата опција од материјално – излез;
– Опција за изработка на профактури и фактури со повик на
веќе готова профактура;Плата:
– Статус за занаетчии за избранат фирма;

Благајна:
– Дополнително поле за платежна валута (МКД, ЕУР и УСД);

Шифрарници:
– Меморирање произволен број бар-кодови за еден производ;
Бесплатни промени:
– Комплетно преуреден екрански изглед на HELIX со можност за избор на маска за работната околина (форма и боја на копчиња, компоненти, табели, …);
– Преструктуирање на сите лабели, менија и текстуални пораки со кирилична подршка;
– Прегрупирани повеќе менија и дополнети повеќе печатени извештаи;

15
45
69
3.00
23.10.2005
Материјално:
– Можност за копирање на повеќе селектирани излезни калкулации во еден малопродажен парагон или малопродажна влезна фактура;
– Печатење на лагер листа со две продажни цени;
– Масовно доделување терк и налог на селектирани услужни калкулации;
– Книга на промет по производи (F6) со можност за дополнителни услови за износ со или без ДДВ, преглед само за производи со рабат и само за еден корисник;
– Книга на промет по производи (F6) со можност за дополнителни услови за износ со или без ДДВ, преглед само за производи со рабат и само за еден корисник;- Три допонителни рабати на секој влезен документ. Можност и за скенирање и меморирање на секој влезен документ во вид на слика;
– Три допонителни рабати на секој излезен документ;
Малопродажба:
– Потполно автоматизирана количинска евиденција во продавница по многу сличен принцип на програмот за материјалното работење. Воведени се нови типови документи од малопродажба: излезен парагон (касов извештај) и излезна фактура од продавница. Присутни се и неколку лагер листи со количина, продажна и просечна набавна цена;
– Комерцијална евиденција со познатите: наплати (F4) и книги F2, F3 и F6 за листа на излезни документи, спецификација на должници и промет по производи;
– Филтер во преглед на малопродажни калкулации;
– Заклучување и отклучување на калкулации;
– Експорт на малопродажна калкулација во Excel;Благајна:
– Можност за неограничен број независн благајни со своја независна евиденција на каса прими/исплати, салда и книжења;Шифрарници:
– Структура на типови и начини наплаќање (се однесува највеќе на HELIX-P пакетот за малопродажно работење преку издавање на парагони и водење детална евиденција за дневен промет по продавачи и начини на плаќање). Сега засега само од информативен карактер;
– Во теркови за автоматско книжење: можност за независна организациона единица за секое конто;
– Шифрарник на производи: Доделување на бренд и добавувач за секој производ, Независно пет (5) нивовско групирање на производите, СЛИКА (!) за секој производ, забрана за пренс на избрани производи во одредени продавници, контрола на договорени цени и рабати за секој производ со добавувачот;

Системски опции :
– Професионално сетирање на повеќе опции во разни сегменти од HELIX од начин на работа, видливост/невидливост на колони и полиња, избор на фискален апарат, режим на работа и сл.;

Бесплатни промени:
– Преуреден изглед, подобрен изглед на главните печатени извештаи и многу други ситни промени од цолоритет до форматирање на нумерички податоци;

30
40
45
2.00
08.11.2004
Финансово:
– Можност за суфикс (покрај префикс) како филтер при
повикување на бруто биланс;Материјално:
– Скратено печатење на материјлна картица со датум, документ, комитент, влезена количина, излезена количина и продажна цена без ДДВ;
– Лагер листа со колона за критична количина и количина за набавка на истиот преглед со можност за печатење. Исто така на истиот екран долу е присутна и сума на вкупна количина за набавка;
– Печатење на лагер листа со набавна, продажна цена и разлика во цена на присутните производи и количини;Малопродажба:
– Можност за селектирање и деселектирање на малопродажни калкулации;
– Масовно доделување терк и налог на сите селектирани калкулации;
– Масовна потврда на сите пресметки за секој производ од
малопродажна калкулација (симулација на Enter+F9);
– Копирање на селектирани калкулации како влезни во магацин;Плати:
– Корекција на пресметката за ПИО: сумата од рекапитуларот е сума на поголемите пресметки поединечно за секој вработен;
– Преработено печатење на вирмани под WinXP заради лоша подршка на оперативниот систем на матрични принтери;

Основни средства:
– Дополнителн полиња при внес на едно основно средство: Комитент, број на документ, Број на финансов налог, Број на мотор, Број на шасија (за возила) и девизен износ;
– Пресметка за амортизација само за еден месец со можност за печатење на истата;

Шифрарници, спецификација за граѓански чекови:
– Комплетно внесување и ажурирање на преглед на банки (шифра, име, сметка за спецификација за граѓански чекови и даночен број);
– Ново поле при внес на спецификација за граѓански чекови – трасат;

Системски опции :
– Потполно автоматизиран сервис на самата база на податоци. Ги отклонува сите неправилности поради падови на оператвниот систем, падови на напон, кочења на програмот поради хардверска неисправност на компјутерите или насилни рестартирања на системот;

Бесплатни промени:
– На главното мени – копче со можност за потполно автоматска надградба на програмот со нова верзија преку најобична интернет конекција во било кое време од денот (24/7/365);
– Копче со содржина на најновата верзија на HELIX во секое време;
– Копче за најновите законски промени во HELIX;
– Копче за најновите законски промени во
– Испратете било какво прашање или предлог до ЗОНЕЛ во секое време од денот (24/7/365) директно од главното мени од HELIX !

0
30
30
1.10
08.08.2004
Финансово:
– Дефинирање сопствени правила за составување завршни пресметки. Посебни собироци за секоја АОП позиција со неограничени можности за избор на компоненти (конта, синтетики, групи, класи, АОП позиции, коефициенти, независен редослед, …;
– Потполно автоматизирано затворање на класа 4, 7, 8 и 9 во произволен временски момент;
– Масовно пеатење на налози со задавање на почетен и краен број на налог;
– Печатење на дневник на налози во вид на еден налог – континуиран преглед од главна книга за повеќе налози со задавање на почетен и краен број;
– Масовно доделување на датум и статус (почетна состојба) на сите ставки од еден налог;
– Спецификација по комитенти на аналитичко конто (120, 220,…) со износи без остаток=0 (значи отворени позиции) сортирано по салдо (остаток);
– Експорт на комплетен контен план во Excel формат;
– Девизен ИОС на неаналитичко конто;
– Евиденција за продавница како независна информација во главна книга (при книжење и услов за филтер во аналитичка картица, финансиска картица и бруто биланс);
– Збирен увид во класа 4 и 7 и нивна разлика при бруто биланс по класи;
– Заклучен лист со подсуми, само без групи;
– Заклучен лист само на 4-ки и 7-ки;
– Заклучен лист со подвлечени подсуми за синтетики, групи и класи (на еден преглед) со можност за печатење;
– Експорт на преглед на комитенти во Excel
Материјално:
– Можност за доделување продажна цена и рабат на било кој производ за било кој комитент посебно;
– Материјална картица за сите магацини – континуирана картица за еден призвод со промени во сите магацини на еден заеднички преглед со печатење;
– Копирање на позиционирана влезна калкулација во соодветна излезна со идентични податоци за сите производи;
– Доделување продажни цени на сите производи од избрана влезна калкулација;
– Можност за заклчување на излезни и влезни калкулација и исклучување на секаква можност за нивна промена (само за опција ). Посебна привилегија за нивно отклучување со лозинка;
– Брзо внесување на производи во големи излезни калкулации со можност за исклучување на моментален преглед на внесените производи. Ова се уклучува и исклучува по избор на корисникот;
– Масовно доделување на продажни цени од ценовник на сите производи од избрана излезна калкулација;
– Промена на продавница во преглед на малопродажни калкулации без излегување од самиот преглед;
– Комбиниран преглед на книга F2 на излезни калкулации со наплатите на истите документи;
– Можност за филтер во книга F6 (промет по производи) со податок за префикс за број на калкулација и дистрибутер;
– Можност за филтер во книга F3 (книга на комитенти) со податок за префикс за број на калкулација;
– Можност за селектирање на комитенти и нивно печатење според услов за припадност во регион, град или продажно место;
– Експорт на преглед на комитенти во Excel;
– Промена на магацин во самиот преглед на излезни и влезни
калкулации;Плати:
– Печатење на платен список со сите придонеси на само
еден вработен за еден месец;
– Снимање на податоци за М4 на дискета;

14
62
72
1.09
10.01.2004

Финансово:
– Можност за делумно печатење на содржина на налог и тоа за сегмент ограничен со два редни броја;
– Нова форма на бруто биланс (екран и печатење) со меѓусуми за секоја синтетика, група и класа;
– Масовно доделување терк и налог на селектирани излезни калкулации како подготовка за масовно прекнижување. Оваа опција е посебно корисна при копирање на документи од друга интерна или екстерна база директно во книговодство;

Материјално:
– Дистрибуција по региони, градови, продажни места за секој град и градови во секој регион, како и следење преку книга на должници (F3) за независни услови од претходно наведените атрибути;
– Печатење на материјална картица во проширен формат со набавни и продажни цени и финансиска состојба;
– Печатење на материјална картица само со влезни односно излезни позиции;
– Книга по комитенти (од излезни документи) со можност за само преплатени документи;
– При фактурирање за секој избран производ преглед на минати продажни цени со датум на трансакција и одобрен рабат за дадената цена;
– Книга F6 од продадени производи: можност за сортирање по најпродадени производи според количина, продажен износ или остварена разлика во цена (маржа);
– Печатење на лагер листа без присутна количина, само со позиција за рачен внес на количина;

Плати:
– Печатење на преглед на платени придонеси за еден
вработен по месеци;

Најава: Креирање сопствени правила за автоматско составување завршни сметки со посебна дефиниција за секоја АОП позиција;

15
34
34
1.08
14.07.2003
Финансово:
– Печатење ДП
– АК образец на бланко лист прифатлив за УЈП;
– Автоматско затворање на банков извод на конто 1000+аналитика со две места на една од предлог банки;
– Автоматско книжење плата од извод со задавање само на износи; – Автоматско
книжење на дневен пазар со 2 тарифи и автоматско префрлање во ЕТ на мало (постои можност и за затворање наплата преку жиро сметка);
– Печатење на спецификација само со салдо различно од нула;
– Печатење на книжењето од било која калкулација (F7);
– Преглед и печатење аналитичка картица за комитент сортирана по документ и датум на книжење;
– Преглед и печатење на комбинирана аналитичка картица со колони за денарско и девизно книжење и присутни одвоени салда;
Материјално:
– Печатење норматив;
– Проширување на број на различни царински наименованија од увоз (до 15);
– Книга на фактури F2 од влез (комерцијално) со можност за филтер за само денарски, девизни документи или сите;
– Сума за наплата, наплатено иостаток за зададен филтер (F12) на преглед на излезни документи;
– Книга на фактури (комерцијално) според помината валута (15, 30, 60, 90 и 120 дена);
– Лагер листа само за префикс по помошна шифра;
– Книга F3 на комитенти од влезни документи;
34
34
34
1.07
01.05.2003
Финансово:
– Дополнување на автоматско составување завршна пресметка со нов образец за ДБ, како и начин на негово
составување (Pro);
– Усогласување на форматот на дискета според новиот формат на УЈП-центар за автоматска обработка на
податоци (Pro);
Материјално:
– Лагер листа за повеќе магацини (до 10);
– Книга на влезни документи со преглед од аспект на калкулации или финансови налози со групирани информации по тарифни групи за набавен износ без ДДВ, ДДВ и набавен износ со ДДВ со можност за екрански приказ и печатење;
– Проширување на можност во терковите за автоматско книжење за посебно книжење на трговски производи и репро материјали;
– Можност за внес на слободен текст на секоја влезна и излезна калкулација;
– Дополнување на книга на влезни и излезни фактури со ДДВ 18% и дополнето печатење;
– Експорт на лагер листа во вид на влезна калкулација (Pro);
– Експорт на влезна калкулација со критични количини во Excel (Pro);Плати:
– Пресметка и печатење на М4 образец;
– Промена на уплатна и жиро сметка при печатење на вирмани.
25
25
40
1.05
21 .12.2002
Финансово:
– Експорт на бруто биланс, и спецификација на комитенти во Excel документ.
10
1.04
20 .12.2002
Почетна состојба:
– Водич за префрлање почетни материјални и финансиски салда во следна календарска година;
– Автоматска
контрола и сигнализација при отворање нови производи и комитенти во преодниот период (јануари и февруари 2002) во фирмата од 2002 година со предлог за нивно отворање со идентична содржина и во 2003 година (комплетно решение).
Плати:
– Пресметка на целосно здравство и за дел од месец;Сервис:
– Специјално дизајнирани сервисни центри за материјално и финансово: Автоматско детектирање и корекција на кориснички грешки (невалидни датуми, …), незатворени налози, финансиски несложени калкулации (сите видови), откривање на несложување меѓу материјално и финансово, … . Многу корисна помош во период на составување завршни пресметки;
35
35
35

1. 03
01.12.2002

Материјално:
– Креирање на Excel документ од содржина (производи) на влезна калкулација);
– Креирање Excel документ од лагер листа со главна и помошна шифра;
20

1. 02
01.11.2002

Теркови:
– Водич со прегледен прашалник за креирање нови теркови, копирање на терк со зададен број;

Материјално:
– Можност за внесување слободен опис при секој излезен производ и менување или дополнување на називот на производот;

5
5
5

1. 01
01.10.2002

Финансово:
– Спецификација на 120,220 по комитенти за даден период должи и даден период побарува;
– Преглед по месеци (ПС,1-12) на должи, побарува и разлика;
– Преглед на едно конто 120,121,220 или 221 за еден месец должи и сите плаќања по тие документи по месеци 1-12.
5
5
5
1. 00
01.09.2002
Прва официјална верзија на HELIX-K. Ги интегрира сите досегашни дополнувања.
0
0
0

НАПОМЕНА: Наведените цени важат само за корисници со договор за одржување по повик со наслов “ПАКЕТ 10: Mини Пакет“ склучен пред 30.04.2013 година.

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.