fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 6.00 верзија на HELIX пакетот:

Финансово работење
 • При креирање на нова ставка или промена на ставка е додадена опција за избор на реална почетна состојба
 • При креирање на нова ставка или промена на ставка е додадена опција за избирање на клуч за книжење за класа 4 и 7
 • Во извештајот за доспеани документи се додадени полиња за избор на доспеани документи т.е филтер дали да ги прикаже документите до избран датум или само за еден датум.
 • Додадени се импорти за изводи од Стопанска Банка – Битола и НЛБ Банка
Шифрарници
Коминтенти

 • Додадена е опција-филтер за комитенти (Сите или Само носители)  дали да бидат сите комитенти или само носителите-комитенти
 • Додадена е опција-филтер за приказ на комитенти (Активни, Пасивни и сите).

Производи

 • Додадена е опција за пребарување по групи и копче Пребарај група каде што се отвора нов прозорец и може да се пребарува по дел од назив односно опис на производот
 • Кај тип на храна и пијалок додадени се скара, пица и сладолед за печатење на принтер маркер
 • Импорт на нормативи од готов производ

Продавници

 • Додадено е поле за максимален рабат кој може да се додели по продавница.

Организациони единици

 • Дефинирање на клуч за книжење каде се појавува нов прозорец за дефинирање на клучови со внес на клуч, Организациона единица и процент

Контен план

 • Додадени се две колони за преглед на податоците од полиња за позиција во ддв пријава и должи/ побарува
Материјално
Излез

 • Промет по производи(ф6) – Додадена е опција за пребарување по групи и копче Пребарај каде што се отвора нов прозорец и може да се пребарува по дел од назив односно опис на производот.
 • Спецификација на комитенти(Ф3), во  Книга на Должници додадено е во табелата/извештајот е телефонски број за комитент
 • Доколку одреден комитент има неплатен долг направен е лимит на калкулации по комитенти каде што јавува порака за предупредување или и забрана за креирање на нова калкулација во систем->сетирања->материјално
 • Додадена е опција за печатење на збирна спецификација за товарни листови од селектирани.
 • Направена е опција за креирање на сторно-фактура со автоматско превземање на ставки од редовна фактура но со минусни количини. Опцијата се користи и за креирање на редовна излезна калкулација по претходно изготвена сторна фактура, кон произволен комитент.

Влез

 • Додадена е опција за пребарување по групи и копче Пребарај каде што се отвора нов прозорец и може да се пребарува по дел од назив односно опис на производот.

Услуги

 • Направена е опција за печатење на наплати на фактури и ненаплатени фактури во книга на фактури за сите коминтенти или само за еден (по избор)

Лагер Листа

 • Додадено е поле кое прикажува финансиска состојба со ддв
 • Додадена е опција за пребарување по групи и копче Пребарај каде што се отвора нов прозорец и може да се пребарува по дел од назив односно опис на производот.
Малопродажбa
Други прегледи

 • Додадено е мени лагер листа по величини каде што се прикажуваат на соодветната табела и печатење (по претходно сетирање во генералии на фирма рокови, сериски броеви или величини) 

Калкулации

 • При креирање на нова калкулација ако износот на излезните фактури во малопродажба го надмине внесениот лимит за комитентот се јавува порака (Комитентот има ненаплатен долг од дозволениот)  

Каса

 • Промет по производи(Ф3) –  Додадена е поле -листа на вработени во кое се избира вработен
 • Промет по производи(Ф3) – Додадено е поле во табелата Единечна мерка
 • Се јавува порака доколку комитентот има ненаплатен долг претходно која проверува од калкулации.
Системски опции
Сетирање

 • Шифрарници – додадено поле за “должина на назив (карактери)” т.е за број на карактери на назив на производ;
 • Материјално-Општо е додадена опција за избор на лимит на калкулации по комитенти каде што јавува порака за предупредување или и забрана за креирање на нова калкулација доколку комитентот има неплатен долг.
 • Генерални – додадена опција за креирање бекап во фолдер база на одредена локација на хард диск
 • Генерални – додадена е опција печатење на документи со лого каде што се одбира слика од фолдер. 
 • Останати опции, во MS Office Опции се додадени колони во ексел за Корисник, Комитент и Датум на креирање на налог

Корисници   

 • Општо, Внес на фирми забранети за работа

Пренос на податоци

 • Внес на дестинациона фирма
Фирми
 • Во табот дополнителни податоци додадено е поле во кое се внесува наменски урнек на одобрение кој се повикува од Материјално->Одобренија->Печатење одобренија
 • Креирана е форма за сите полиња за пополнување на вирмани од ПП тип. Со избирање на еден вирман со Ф7 се отвора нов прозорец за избор на темплејт како и со копчиња нов, промена и бришење на кои се отвора друг на нова форма за внес на полињата

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.