fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 5.40 верзија на HELIX пакетот:

Фирми
– Можност да се дефинира еден правен субјект дека е Адвокат, или не, информација битна при подаготовка на МПИН
– Можност за масовно кеирање на електронски вирмани ПП50 и ПП30, со претхоно експортирани селектирани комитенти во Ексел документ, кој се користи за да се креира елелктронски вирман
Плата
– Можност за намалување на нето платата, во однос на минатиот труд, доколку така се сетира во Систем, Сетирања, Плата
– Можност за миграција на Платите сработени во мината година , а се однесуваат на следната година
– Можност да се дефинира дека вработениот е Волонтер во одбраната фирма, а за такви лица треба да се прави посебна подготовка за МПИН
– Можност да се дефинира дека вработениот е Адвокат во одбраната фирма
– Можност да се дефинира дека вработениот е ослободен од Придонеси ,а за такви лица треба да се прави посебна подготовка за МПИН
– Можност да се дефинира бруто саатнина на вработениот
– Можност при преглед на пресметките за плата да се пребара по вработан, со што не позиционира на пресметката за бараното лице
– Можност да се дефинира дополнителна работа и за таквите лица се прави посебна подготовка за МПИН
Договори за дело
– Можност за експорт на матични податоци во ексел документ
– Можност за импорт на пресметки за Договор на дело, од ексел документ, според дефиниран урнек
Финансово работење
– Можност при пополнување на Аконтативна пријава  за ддв , при рачно внесен износ за ддв, да го пресмета износот за Даночна основа без ддв
– Можност за видливост на колона магацин, во финансов налог, доколку така е сетирано во Систем, Сетирања, Финансово
– Можност за преглед на Документи пред доспевање
– При повик на Бруто Биланс, можност за печатење на Бруто Биланс со Аналитика
– При повик на Бруто Биланс, можност за повик на Заклучен Лист со аналитика
Основни средства
– Можност за месечна амортизација на основни средства, и Автоматско книжење во финансов налог
Комерцијално работење
Материјално Излез
– При повик на опцијата за Спецификација по комитенти, можност да се одбере дали да се прикажуваат комитентите со Поткомитенти, или збирно
– При повик на опцијата за Спецификација по комитенти, можност да се одбере филтер критериум според вид на документ – фактура, испратница, …
Материјално Влез
– При повик на опцијата Набавени производи, Аналитички преглед по документи, има ново печатење Групирано по комитенти
– При повик на опцијата Набавени производи, можност за филтер критериум по Град, или регион
Материјално
– Со повик на опцијата за Други извештаи, има нова опција Извештај по магацини, со приказ во графикон
– Со повик на Лагер Листа, можност за печатење на Лагер Листа со сериски броеви
– Со повик на Материјална картица на производ, можност за приказ во графикон
– Во преглед на излезни калкулации, можност за повик на опција за Пресметка на цени за селектирани калкулации
– Во преглед на излезни калкулации, можност за повик на опција за Масовно деоделување на комитент на селектирани калкулации
Малопродажба
– Со соодветно сетирање во Систем, Малопродажба, во ЕТ може да се одбере дали да се прикажува Бројот на документот или Калкулацискиот број
– При работа со трансфер на податоци, можност за Комплетна Верификација
Работа во каса
– Можност, со претходно сетирање, да се има комбиниран начин на печатење на нарачка, значи Целосно, и Храна и пијалоци посебно
Услуги
– Можност за масовно отклучување на селектирани калкулации
– Можност за масовно заклучување на селектирани калкулации
– Можност за отклучување на селектирана калкулација на која сме позиционирани
– Можност за заклучување на селектирана калкулација на која сме позиционирани
Шифрарници
Ценовноци
-Можност да се прикаже слика од производот при преглед на артиклите во ценовниците, за оние за кои има доделено слика, во шифрарник на производи
Кориснички привилегии
– Можност за Автоматско заклучување на финансов налог, после излегување од содржина
– Можност за поставување привилегија, за Масовно отклучување на селектирани финансови налози

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.