fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 5.50 верзија на HELIX пакетот:

Фирми
– Можност за дефинирање на водечки слогови и слични податоци, потребни за Буџетски фирми, при поднесување на Н-датотеки за исплатените плати
– При повик на ПДД-ГИ, можност за збирно печатење на повеќе исплати за едно лице, на еден документ
Плата
– Можност за повик на опција за Кредитирање и Поништување на кредитирање, на месечно ниво, доколку работат со модулот за Човечки ресурси
– При повик на листа со финансови налози, можност да се гледа податок за опис на налогот
– Кај матичните податови, во Евиденцијата за вработен, можност за дефинирање на листа на Кредити / Задршки
– При повик на Динамичкиот извештај можност за видливост на колона за Стаж, и Износ за минат труд
– Можност за зачувување на исплатните ливчиња на вработените во структурирани фолдери во пдф формат
Договори за дело
– Можност за доделување на терк за книжење на договорот за дело
– Можност за доделување на организациона единица на договорот за дело
Финансово работење
– При повик на налози, можност за увид кои од налозите се со статус прокнижен, непрокнижен
– При повик на бруто биланс, при задавање на параметрите, да може да одберат да им се прикажат и оние со салдо
Основни средства
– Можност за Попис на основни средства
– Кај амортизационите групи, можност за доделување на три конта, евиденционо
– Можност за доделување на Локација/Подлокација, баркод, второ конто на основното средство,, и нивна видливост на преглед на основните средства
– Можност за филтрирање на основните средства по локации
Комерцијално работење
Материјално Излез
– При повик на опцијата за Книга на фактури, видлив податок за архивски број на документот, како и на три напомени на документот
– Со повик на метријална картица, ќе се земаат во предвид само работа со артикли во реални магацини( без понуди, нарачки …)
Материјално Влез
– На преглед на влезни калкулации, да може да се гледа колона за датум на фактура
Материјално
– При повик на наплатите со Ф7, ако станува збор за налог кој е непрокнижен, тоа и да се прикаже како информација
– При повик на опција за филтрирање на калкулации, да може да се одреди по комитенти дали Сите, Физички, или Правни лица
Малопродажба
– При повик на наплатите со Ф7, ако станува збор за налог кој е непрокнижен, тоа и да се прикаже како информација
– Можност за доделување на испратница број на малопродажна калкулација, и видливост на колона за тоа на прегледот на калкулациите
– Можност за спојување на повеке калкулации во една збирна калкулација, и видливост на колона за тоа на прегледот на калкулациите
– Можност за селекција на документи од отворени налози
– При работа со сериски броеви во Малопродажба, можност за повик на опција за приказ на присутна количина по сериски број
– При работа со сериски броеви во Каса, можност за повик на опција за приказ на присутна количина по сериски број
Книга на услуги
– При повик на Книга на Услуги, можност за масовно бришење на селектирани документи, како и широко (landscape) печатење
Системски опции
Сетирања
– Во делот на Генерални, нова можност за сетирање со кое се прави валидација на матичен број на физичко лице, со што , има можност да се одбере дали ќе биде само известување, или известување и забрана
– Шифрарници, Шифрарник на комитенти, можност за да се сетира видлива колона за e – mail
– Каса, можност за сетирање  за Печатење на маркер од таблет
– Матреијално, можнсот за сетирање за видливост на колони за Наплатено во двизи, и За наплата во девизи, во делот мжна Влез и Излез Материјално работење
– Плата, Основни поставки, можност за сетирање со кое за лица ослободени од персонален данок, со книжење ќе се носи и персоналниот данок
– Плата, Основни поставки, повеќе опции за сетирање се овозможуваат да важат само за одредени фирми – правни субјекти
– Плата, Основни поставки, опција за пресметка на годишен одмор без ограничување на максимална просечна плата, во пресметка на саатнитата
– Плата, Основни поставки, опција за пресметка на боледување без ограничување на максимална просечна плата, во пресметка на саатнитата
Сервис
– При повик на Малопродажба, нова можност за Корекција на количини во нивелација
– При повик на Малопродажба, нова можност за Откривање на негативна маржа
– При повик на Материјално , нова можност за Откривање на негативна маржа
Корисници   
– Можност за поставување на забрана на корисник да печати Фактура, Испратница-Фактура, Испратница со/без цени, во делот на Материјално, Излез
– Можност за поставување на забрана на корисник да заклучува фирма
– Можност за поставување на забрана на корисник да повика Присутна количина Ф6, во Шифрарник на производи
– Можност за поставување на забрана на корисник да заклучува парагон од Каса со Ф11
Каса
– При повик на Систем,  Фискален апарат, има нова опција Контролен финансиски извештај проширен
Шифрарници
Комитенти
– Можност за доделување на организациона единица на самиот комитент – припадност на ОЕ
– Можност за видливост на клолона за е-маил на преглед на комитенти
Магацини
– Можност за доделување на подсметка на магацинот – се користи при станбено работење
Сали      
– Можност за дефинирање на сали, и доделување на маси за соодветни сали, опција погодна за ресторанско работење
Локации
– Можност за дефинирање на локации, подлокации, кои се користат кај Основните средства, за пописот на основните средства

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.