fbpx

Детали за особините вградени во новата 7.10 верзија на HELIX пакетот:

Услуги
 • Изработена е нова опција за автоматско периодично (месечно) генерирање на услужни фактури кон повеќе комитенти, со предефинирани услуги за секој комитент поединечно.
Финансово работење
 • Во системските сетирања -> финансово -> книжење, додадено сетирање “КОНТО за жиро сметка (100)
Материјално – Комерцијално работење
 • Додадена е можност на следење на различни типови на плаќања
 • Додаден е извештај за долгови од корисници по типови на плаќања
 • Додаден е извештај за плаќања од корисници по датуми на плаќање 
 • Воведена е можност за поставување на испратница/фактура на Листа на долгови на корисник по типови на плаќања и документи по кои должи корисникот.
Шифрарници
 • Воведена е можност за подредување на производи и комитенти согласно македонската азбука
Фирма
 • Додадена е можност за избор дали фирмата ќе работи со верификација на документи или не. Во панелот за промена на фирма во табот за дополнителни податоци има нов чек бокс за Верификација на документи.
Материјално
 • Во материјално – одобренија додадено е  ново поле за Организациона единица – ОЕ.
 • Направен е нов сервис за ажурирање на тип на производи (репро, готов производ, стока), истиот  функционира масовно за селектирани калкулации.
Плата
 • Направен е нов начин на подредување на матичните податоци за плата согласно македонската азбука
Системски опции

Сетирање

 • Направено е ново сетирање за избор на начин на подредување на шифрарник на производи и коминтенти согласно македонската азбука