fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 6.30 верзија на HELIX пакетот:

Шифрарници
Дистрибутери

 • Воведено е поле за телефон на дистрибутер

Услуги

 • Додадена е поле за внес на набавна цена на услуга

Брендови

 • Воведен е локатор за пребарување низ шифрарникот на брендови
Материјално
Одобренија

 • Воведен е нов тип на документи – одобренија, можност за автоматско креирање на одобренија за селектирани повеќе фактури, со опција за нивно автоматско книжење со теркови.

Излез

 • Воведена е можност во материјално/излез во Промет по производи (Ф6) – промет по комитенти со избрана опција со под комитенти, без избран коминтент извештајот да биде групиран по главни комитенти
 • Воведена е опција во во  Спецификација по коминтенти (Ф3) во книга на должници да го прикажува коминтентот со под коминтенти во збирен износ.
 • Во материјално излез во преглед на калкулациите воведени се колони за датум и  време кога е направена калкулацијата, како и за тоа кој корисник ја има направено калкулацијата
 • При креирање на нова излезна калкулација (фактура или испратница) системот проверува дали комитентот го има надминато дозволеното салдо (максимален дозволен долг), земајќи ги во предвид и евентуалните авансни уплати – претплата.

Производство

 • Воведена е можност за креирање на производна калкулација со користење на репроматеријали од повеќе  различни магацини.
 • Воведена е опција за внесување на услужна ставка (на пример: работна сила, електрична енергија, вода или други трошоци) како ставка во производна калкулација која ќе може да се врзе за конкретен финален производ и да влијание врз неговата набавна цена.

Излез-Влез

 • Воведена е можност во материјално –> масовно додавање на терк и налог (во специјални опции) да може да функционира поединечно само за терк или само за налог за книжење на документот.
 • Прилагоден комерцијален извештај од материјално – други прегледи, споредбен извештај влез/излез од магацин. Споредбениот извештај е на ниво на магацин – објект, за евиденција на потрошени материјали и работна рака (со шифри, количини и набавни износи), како и фактурирани ставки (со шифри, количини и продажни износи).

Влез

 • При печатење на самата калкулација Ф2 додадени се  колони за пренесен ддв и маржа на ниво на производ.
 • Во материјално – влез во комерцијалните извештаи воведен е  филтер за ддв тарифи.
 • Воведено е ново дополнително поле во материјално влез во кое ќе може да се  внесува одреден финансиски износ кој ќе влијае на набавната цена на производите кои се внесени во самата калкулација.
Малопродажбa
Дополнителни извештаи

 • Направена е нова опција за Други Прегледи- извештај за менување на продажни цени.

Каса

 • При издавање на фискална сметка со фискален апарат на Дуна (Развигорец), овозможен е комбиниран начин на плаќање.
  и плаќање со картичка.
Сервиси
Малопродажба

 • Дополнителна контрола дали се искнижени малопродажни калкулации за кои постои терк за книжење.
Плата
 • Воведена е можност трансакциската сметка од матичните податоци да се прикажува и на пресметковното ливче.
 • Во динамички извештај додадена е  опција за приказ на број на бодови.
ПДД
 • Отворено е ново поле за ддв, со префрлање на податоци од хонорарци се носи податокот за ддв во ова поле.
 • Воведено е посебно копче само за регрес на годишен одмор – “Печатење регрес”.
 • При печатење на регрес за годишен одмор се  печати и името и генералиите за фирмата
Модул за авторски договори и договори на дело
 • Во Договор на дело е поставено ново поле за пресметка на ддв од бруто износот, со можност за внес на тарифа.
Финансово работење
Книжење

 • На табеларно печатење од книжење во финансов налог, воведена е колона за назив на конто
Репорт билдер
 • Воведен дополнителен таб за избор на постојните извештаи или креирање на нови извештаи
Мејлер
 • Воведена опција за испраќање на пресметковни ливчиња од плата

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.