fbpx

7.00

Детали за особините вградени во новата 7.00 верзија на HELIX пакетот:

Нови особини на ниво на цел програмски пакет HELIX

 • Multiform е нова можност за отворање повеќе исти форми независно една од друга. Сега можете да книжите во повеќе истовремено отворени и различни финансови налози, да работите со повеќе независни аналитички и финансиски картици, бруто биланси, независни Report Builder извештаи …
 • BackUp Schedule (Распоред за Бекап) – Сега можете да дефинирате точен распоред (ден и време) во кое ќе се врши автоматска копија на податоците
 • LOG модулот на HELIX (Логови) – можете да ги погледнете сите евидентирани акции со точно време, содржина и кој ги направил со напреден филтер
 • Редизајнирана е и главната форма, со попрактичен и оптимизиран распоред и со можност за сопствена слика позади DashBoard-от, по Ваш избор и напредни сетирања
 • Menu Bar – На главната форма можете да си дефинирате сопствени Икони (кратенки) за секоја опција од главното мени, со сопствен изглед на слика, текст, наслов, па дури и копче за повикување по Ваш избор!
 • Редизајн на Report Builder опцијата, која сега е преименувана во “Креатор на извештаи“, со нов изглед, нови функции, многу попрктичен пристап. Можете да креирате неограничен број сопствени извештаи од сите области, со колони по Ваш избор, export во MS Excel, печатење со Design опција,…
 • Имплементиран е Напредниот Табеларен Приказ
Финансово работење
 • Воведена е можност да при печатење на спецификација за сите коминтенти преку аналитика за 1200 и 2200 во печатењето да се прикажува целото има на коминтентот кое е внесено во шифрарникот на комитенти и дополнителното име за истиот
 • Додадена е можност за да се овозможи книжење на пресетирани конта во системски сетирања за синтетики 120 и 220
Плата
 • Направено сетирање за тоа дали Минат труд влијае на нето плата со можност за избор на фирми за кои ќе важи ова сетирање
 • Направена е опција со која може да да се сетираат различни подсметки за различни фирми за за придонеси и камати на придонеси за Буџетска плата
 • Воведена можност да при креирање на н-датотеките (обрасците 60 и 62-70), да се запишуваат претходно сетираните подпрограми за придонеси и персонален. Дополнително има избор на подпрограма за нето, која се запишаува и во спецификацијата и во н-датотеката.
Договор на дело
 • Во матични податоци во договор на дело воведено е можност за да се генерира редоследен број за полето Шифра
Шифрарници
Коминтенти

 • Додадена нова опција за доделување на цени за групи на производи, на веќе постоечкиот панел во
  Шифрарник->Комитенти->Специјални Опции->Доделување на цени

Производи

 • Нова опција во Шифрарник->Производи->Особини->Дефинирај Гратиси. Се внесува производот и количините, за колку продадени производи, колку гратис производи следуваат.
Материјално
Излез

 • Додадена можност за масовно печатење на испратници за селектирани калкулации во делот Печатење од менито во материјално-излез.
 • Воведена е можност со една авансна фактура да можат да се поврзат повеќе конечни фактури
 • Нова опција во Материјално ->Излез -> Специјални Опции -> Додели Гратис. По избор на оваа опција се проверува дали за некој производ следува гратис. Доколку следува се додава нова ставка со 100% рабат
 • Додадена е опција за миграција (Move) на излезна калкулација од еден во друг магацин.
 • Направени измени во дифолтен урнек за фактура:
  • Автоматско додавање на дополнително име на комитент, доколку го има во шифрарникот на комитенти
  • Автоматско додавање на име на главен комитент (шифра за книжење), доколку истата постои, и притоа имињата на избраниот и главниот комитент се различни

Услуги

 • При креирање на излезна калкулација од материјално-> услуги додадена е можност за внес на валута, и истата да се гледа на урнекот на фактура.
Малопродажбa
Калкулации

 • Во ЕТ книгата доколку во еден малопродажен објект има повеќе од еден фискален апарат се евидентира запис за секој фискален апарат во колона 7 за направен дневен промет.

Други прегледи

 • Направена е нова опција во Малопродажба>Други Прегледи>Извештај за производи по добавувачи, со филтри за продавница, датум, добавувач и производ.

Каса

 • Додадена колона за величини во КАСА -> Промет по производи
 • Воведена е опција за избор на нарачка за носење или за во објектов во интерфејсот за touch екран за ресторанско работење
Системски опции
Сетирање

 • Направено е ново сетирање во Сетирање>КАСА: Затварање на дневен промет по каси во продавница
 • Додадена е можност за избор на сетирање на новите фискални апарати од Давид: Давид ФМ, Давид М и Давид С
 • Направено е ново сетирање во Систем>Сетирања>Каса>Порака за нарачка за носење при отворање на нова сметка. Со ова сетирање се овозможува избор на нарачка за носење или за во ресторант
 • Ново сетирање во Систем>Сетирања >Материјално> Содржина на излезна калкулација: За избор на испратница без или со цени