fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 6.20 верзија на HELIX пакетот:

Шифрарници
Производи

 • Дополнување со можност за печатење на две различни однапред дефинирани големини на налепници за баркодови
 • Поле за означување дали се работи за земјоделски производ

Услуги

 • Додадена е можност за филтрирање на услугите поврзани со одреден коминтент

Ценовници

 • Воведени се девизни ценовници поврзани со коминтент. При креирање на девизна калклуација ќе се повикува цената од девизен ценовник за одреден коминтент

Теркови за книжење

 • Дополнување со можност за креирање на теркови за книжење по услуги
Материјално
Излез

 • Зголемено е полето По документ на 20 карактери

Други докуменит

 • Проширување на понуди и профактури со можност на поврзување во различни години
Малопродажбa
Каса

 • Можност за проверка на присутни количини на производи по величини во сите продавници
Системски опции
Сетирање

 • Ново сетирање за пренос на почетна состојба за производи кој се со залиха еднаква на нула
Почетна состојба
 • Овозможена е опција да при пренос на почетна состојба во лагер листа се префрлуваат и производите кои имаат залиха еднаква на нула
ПДДГИ-ОЗП
 • Креиран е посебен модул со можност за повлекување на сите калкулации кој се откуп на земјоделски производи и автоматско креирање на XML фајл за Е-ПДД системот на УЈП. Во модулот постои филтиррање на калкулации од одреден магацин и избор на период при што периодот може да се однесува или на датум на калкулација или на датум на валута.
Основни средства
 • Проширување на експортот во Ексел со можност за сумирање на набавна вредност на основно средство и воведување на дополнителни колони за Конто 1 и Конто 2
Финансово работење
Модулот за автоматска изработка на завршна пресметка

 • Воведени се дополнителни контроли во модулот за завршна пресметка. Имено, во делот за припрема на Биланс на успех, Биланс на состојба и Посебни податоци, постои дополнителна можност за контрола на сите објавени контроли од надлежните институции за тековни и податоци од минати години, така што нема повеќе потреба за експорт и проверка во поранешниот MS Excel документ.

Аналитика

 • Во Аналитика за конто 1200 доработен е експортот во Ексел на спецификацијата со додавање на две колони: Телефон и дополнителен телефон

Автоматско книжење

 • Дополнување со можност за автоматско книжење по услуги

 

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.