fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Детали за особините вградени во новата 6.10 верзија на HELIX пакетот:

Шифрарници
Коминтенти

 • Нов Шифрарник за рабат по брендови и можност за внес на рабати по брендови на ниво на комитенти
 • Воведување на 5 рабатни подгрупи кај  рабати по брендови на ниво на корисник

Производи

 • Во шифрарник на производи при импорт на нови шифри од ексел можност за ажурирање на податоци со одговор на пораката: “Дали да ги ажурира тарифата,продажната цена и продажната цена 2 на постоечките производи ?“

Услуги

 • Во шифрарник на услуги има можност за приказ на активни, пасивни или сите услуги.
Материјално
Излез

 • Додадено е поле кое се користи во наменски урнеци, во кое пресметува салдо на доспеан долг.
 • При креираме калкулација организационата единица се пополнува автоматски од организациона единица која е поврзана со магацинот во кој се креира калкулацијата
 • Во материјално излез/книга на фактури во менито печатења/печатење со разгранет данот е овозможено податоците да се експортираат во ексел.
 • Можност за внес на слика од документ во пдф
 • Можност за внес на забранети производи за магацин
 • Изработка на извештај во материјално излез-промет по производи кој треба да филтрира според дистрибутер и по брендови или добавувачи
 • Можност за  увид при креирање на излезна калкулација во кој магацин, рафт и полица се наоѓа производот

Влез

 • При креираме калкулација организационата единица се пополнува автоматски од организациона единица која е поврзана со магацинот во кој се креира калкулацијата
 • Можност за внес на забранети производи за магацин
 • Нова опција ‘Креирај Понуда/Нарачка спрема добавувач’ во материјално излез во специјални опции.
 • Можност за креирање на збирна факура во материјално – влез, од повеќе приемници

Лагер Листа

 • Специјален формат на лагер листа  – Шифра , име на производ, количина и продажна цена.
Малопродажбa
Лагер листа

 • Во брзата лагер листа во малопродажба има можност за филтрирање по дел од назив.
 • Додавање на можност за филтрирање по критериум храна/пијалок и по критериум трговска стока/готов производ/репро, во филтерот во лагер листа проширена во малопродажба.
 • Во проширената лагер листа во малопродажба, воведување на  филтер/опција која ќе ги тргнува производите кои се означени како пасивни.

Калкулации

 • Можност за внес на забранети производи за магацин
 • Нова опција за креирање на ПЛТ и РЕП калкулации во малопродажба.
 • Додавање на нарачки во веке постоечка фактура
Системски опции
Сетирање

 • Додадена е опција за автоматско генерирање на шифра на производ (F5) со 5 карактери во шифрарник на производи

Корисници   

 • Корисничка привилегија за можност за креирање на ПЛТ и РЕП калкулации во малопродажба.
 • Проширување на полето за внес на емаил на 50 карактери
Плата
 • Креирање плата од податоците од човечки ресурси
Човечки ресурси
 • Додадени две нови евиденции во човечки ресурси: боледување и годишен одмор
Основни средства
 • Можност за печатење на основни средства за одреден временски период. Да се зададе датум од кој до кој е потребна листата и само за тој период да пресмета амортизација
Мобилни уреди
 • Можност при креирање на излезна калкулација со мобилниот уред, да повлекува дистрибутер и град, дефинирани на ниво на комитент.

 

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.