Развој и дополнувања на HELIX

Симни најнова верзија на HELIX


Верзии со доплата
Бесплатни дополнувања
Екстра понуда

Верзија
датум

Верзии со доплата
Цена (Eur)
без ДДВ (5%)
по програмски пакети на HELIX –
K M L P P2
       6.00
13.06.2018
Подетално … Покрај другото: При креирање на нова ставка или промена на ставка е додадена опција за избор на реална почетна состојба, Додадени се импорти за изводи од Стопанска Банка – Битола и НЛБ Банка, Импорт на нормативи од готов производ, Опција за печатење на збирна спецификација за товарни листови од селектирани,  Опција за креирање на сторно-фактура со автоматско превземање на ставки од редовна фактура но со минусни количини, Шифрарници – додадено поле за “должина на назив(карактери)” т.е за број на карактери на назив на производ …     100 80 30 50 50
5.90
23.11.2017
Подетално … Покрај другото: Во динамичкиот извештај нов checkbox “Групирање по вработен” за приказ во еден ред на вработени кои имаат пријави/одјави, При филтрирање на податоци во Аналитика, Трговска книга (ЕТ), можност за филтрирање и по магацин, Поставување на фактура да биде редовна или авансна, Евиденција на веќе испечатени фактури со порака при повторно печатење, Внес на фирми забранети за работа, …    50 70 50 30 30
5.80
11.05.2017
Подетално … Покрај другото: Опција за импорт на изводи од банки, Евиденција за електричен и батериски отпад, Можност за автоматско ажурирање на продажна цена во шифрарник на производи, со нивелација, Ново поле за внес на шифра на производ во содржина на терк, можност за забрана на опции за масовни промени на калкулации на ниво на корисник …       75 50 70 50 50
  5.70
04.08.2016
Подетално … Покрај другото: Преглед на продажба под набавени цени, Максимум критична количина во лагер листа, Воведување на контрола на валидност на ЕМБГ, Логови за промена на теркови на книжење од корисници, Масовно доделување на тип на калкулација …       75 50 65 40 40
           5.60
27.01.2016
Подетално … Покрај другото: Можност за доделување на организациона единица на Магацин,  Можност за сетирање на печатење на маркер во два реда, Можност за доделување максимална критична количина, Плата – Опција за видливост на извештаи за логови, Дистрибуција – Можност за промена на ценовна група … 85 65 70 65 65
5.50
10.06.2015
Подетално … Попис на основни средства, Работа со подсметки во Станбено работење, Пресметка на плата за разни категории на лица ослободени од придонеси, Присутна количина по сериски броеви, Архивски број во Книга на фактури, , … 85  65 70  65 65
5.40
29.08.2014
Подетално …Покрај другото: Преглед на документи пред доспевање, Графички приказ на материјална картица,  Графички извештај по магацини,  Автоматско заклучување на финансов налог, Месечна амортизација на основни средства и автоматско книжење на финансов налог, Бруто биланс со аналитика , … 75 75  60  35 35
5.30
23.12.2013
Подетално … Покрај другото: Испраќање на пресметковно ливче за плата по електронски пат,  Можност за префрлање или копорање на ставки од еден налог, во друг финансов налог, Опции за станбено работење, Поечатење на баркодови на производите,  …  75 65  65 35 35
5.20
29.12.2012
Подетално … Променети конта при автоматско затворање на класи, можност за продажба на услуги и автоматско затворање промет со поединечни ПЛТ-а по добавувачи, доделување VIP картички за возила со регистрации, … 75 45 гратис 75 75
5.10
01.07.2012
Подетално Покрај другото: Нов извештај во плата по вработени и по огранизациони единици, статус “утужен” и ослободен од ддв за комитент, … 75 55 60 25 25
5.00
12.03.2012
Подетално Покрај другото: Олеснување при копирање на терк за плата, основни средства во MS Excel формат, контролен попис со производи кои воопшто не се присутни, Генерална оптимизација и големо забрзување при работа преку интернет … 75 65 50 гратис гратис
4.90
17.09.2011
Подетално … Покрај другото: Проширување на прегледот за промет по производи (материјално), export во MS Excel на книгите за ддв (финансово), привилегија за забрана на наплата на заклучен документ, повеќе проширувања на податочни полиња како шифра на магацин и продавница – 20 карактери, конто – 20 карактери, шифра на комитент – 10 карактери, креирана финална и стабилна верзија, дополнително меѓусебно интегрирање на сите програмски модули со редизајнирани контроли и забрзувања, … 99 95 55 55 55
4.80
24.04.2011
Подетално … Покрај другото: Товарен лист (комплетен внес и печатење), можност за избор дали резервираните количини да го раздолжуваат лагерот, книжење наплати, динамички извештај во плата кој овозможува корисникот сам да си дизајнира и креира неограничен број извештаи, … 20 20 20 20 20
4.70
25.10.2010
Подетално … Покрај другото: Комерцијалните извештаи иммат можност за континуиран избор и по повеќе изминати години (за иста фирма – со нејзините родители), избор на ценовник од предефинирани за одредена излезна калкулација, проширување на лагер листата со информации за критичен рок, најмала издадена продажна цена, експорт на аналитичка картица во MS Excel, доделување на ценовник (од предефинирани) поединечно на комитенти и нивна автоматска употреба при креирање излезн фактура, … 50 60 25 25 25
4.60
12.03.2010
Подетално … Покрај другото: Дефинирање на аконтативна пријава на сосема нов начин со неограничени можности со доделување на припадност на секое користено конто поединечно во одредена позиција на пријавата, книги на влезен и излезен ддв со основица, проширување на филтерот за аналитичка картица, дефинирање ценовни групи на производи и комитенти и задавање на соодветен рабат, креирање на поголем број кориснички привилегии посебно во делот за материјално работење, дефинирање неограничен број општи ценовници , … 50 55 25 25 25
4.50
20.08.2009
Подетално … Покрај другото: Лагер листа по магацини (колонски приказ), извештај за потрошени репро-материјали за период (КАСА), … гратис гратис гратис гратис гратис
4.40
10.02.2009
Подетално … Покрај другото: Моќно проширување на комерцијалното работење (материјално) со повеќе различни напредни комерцијални извештаи, во печатена форма или во Excel, со критерум за определен период, комитент, магацин, или производ; Моментален увид во присутна количина на оддалечени локации (КАСА), Дефинирање и анализа според очекувани таргети и остварување за продадена количина и остварен износ по производи, неограничен број поднормативи за еден производ (призводство), … 65 75 20 30 30
4.30
15.09.2008
Подетално … Покрај другото: Увид во денови доцнење (комерцијално), Печатење на баркодови и декларации, неогеничев број поднормативи за еден финален производ (производство), заклучување и отклучување финансови налози, внес преку пакети во малопродажба и во каса, export во MS Excel на динамичкиот извештај од плата, меморирање на слики за неограничен број документи за секој вработен, … 75 70 45 35 35
4.20
15.03.2008

Подетално … Покрај другото: Проширување на комерцијални извештаи, корисничко прилагодување на репрезентативните обрасци (фактура, испратница, …), повеќе експорти во MS Excel, шифрарник на услуги, шифрарник на работни места во плата, Печатење на одјава од каса, …

99 95 45 55 55
Постарите верзии од 4.10 погледнете ги на следните линкови:
HELIX-K
HELIX-M
HELIX-P

НАПОМЕНА: Наведените цени важат само за корисници со договор за одржување по повик со наслов “ПАКЕТ 10: Mини Пакет“ склучен пред 30.04.2013 година.

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржана инсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
**Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.
***За надградба на повеќе верзии

 

Бесплатни дополнувања
Resize на повеќе табеларни прегледи и модификација на печатени извештаи;
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка 

Екстра понуда
 • е-Сметководство и комплетно работење преку интернет со централна пoдаточна база на современи сервери во М.Телеком или Неотел. Побарајте подетално објаснување на редовните контакт телефони;
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

Врати се на почеток

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.