Тимот на Зонел Софтвер постојано ги следи барањата и потребите на корисниците и континуирано работиме на развој на Helix со цел да програмот го следи развојот на компаниите на нашите корисници и со тоа нашите корисници знаат секогаш дека имаат стабилен партнер кој ќе ги следи во нивниот развој.  На 01.03.2019 е објавена најновата верзија на Helix – верзија 6.20. Во новата верзија се имплементирани многу новитети и подобрувања на Helix.

Меѓу другото Верзијата 6.20 ги содржи следниве новости:

  • Воведени се дополнителни контроли во модулот за завршна пресметка. Имено, во делот за припрема на Биланс на успех, Биланс на состојба и Посебни податоци, постои дополнителна можност за контрола на сите објавени контроли од надлежните институции за тековни и податоци од минати,
  • Воведена е можност за автоматско книжење по услуги,
  • Можност за проверка на присутни количини на производи по величини во сите продавници,
  • Креиран е посебен модул со можност за повлекување на сите калкулации кој се откуп на земјоделски производи и автоматско креирање на XML фајл за Е-ПДД системот на УЈП.
  • ….

За сите новитети и подобрувања можете повеќе да прочитате на следниот линк:  Верзија 6.20