fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

 

Детали за особините вградени во новата 5.10 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Материјално – Комерцијално работење
Наплата на влезен документ: ново поле за внес на банка
Наплата на излезен документ: ново поле за внес на банка
Филтерот за книга на документи (фактури) F2 е дополнет со можност за префикс на дистрибутер
Филтерот на издадени производи : Можност да се зададат повеќе дистрибутери во критериоумот
При повик на опцијата Издадени производи Ф6, на прегледот ставките имаат реден број
При повик на опцијата Издадени производи Ф6, на прегледот има нова опција за Видлива колона процентуално учество за количина
При повик на опцијата Издадени производи Ф6, на прегледот има нова опција за Видлива колона процентуално учество за набавната цена
Материјално работење:
Можност за печатење на одобрение
Во модаулот за Сервисни Налози – Можност за работа со Шифрарник на производи, наместо со Шифрарник на Апарати
Во модаулот за Сервисни Налози – Можност за повик на опции за : Доделување на PDF на сервисен налог
Малопродажба:
Можност за сетирање на привилегија на корисник, со која нема да може да го менува датумот при повик на опцијата Промет по Парагони Ф2 од касово работење
Финансово работење:

Спецификација само за утужени комитенти
При избор на опција за споредбена специфијација, можност да се зададе и еден, определен, комитент
Нов извештај во опциите за Извештаи, Доспеани документи, каде се добива преглед на доспеани документи, со можност за менување на конто , пр.1200, 2200, како и промена на датум за доспевање. Исто така, постои можност за одбирање Денарско/ Девизно, како и можност за преглед на документите , доколку ги има повеќе. Има и експорт на податоците во MS Excel
Можност за видливот и невидливост на налози, според привилегии на корисник
Можност за печатење на Одобрение / Задолжение
Плата:

Кумулативен извештај за вработени по Организациони единици со бруто плата, нето плата, придонеси и боледување со информации за кумулативен износ, а и за претходните Организациони едеиници
Нов извештај за преглед на кредити по месеци, за вработени
Можност со која при промана во матични податоци за вработите, на вредноста на бодот, на бруто платата, или на износот за нето плата, се запишува и датум од кога да важи промената на податоците, и како такви се земаат во предвид при пресметка на плата (Во случај на менување на податоци на веќе отпочнат месец)
Со соодветно сетирање, при пресметка на плата, можност за превземање на податоци од матични податоци за вработените. И тоа : Статус за скратено работно време, Датум на Пријава/ Одјава, Шифра за МПИН, Статус за Данок Со данок / Без Данок
Можност за дефинирање на сопствен урнек за печатење на исплатно ливче
Шифрарници:

Комитенти: Нов статус за утужени фирми
Комитенти: Нов статус за ослободен од ддв
Комитенти: Филтер за Активен / Пасивен / Утужен
Општо:

Генерално забрзување на сите опции и оптимизација за работа преку интернет и други видови спори мрежни конекции

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …

 

Екстра понуда
 • е-Сметководство и комплетно работење преку интернет со централна пдаточна база на современи сервери во М.Телеком или Неотел, а со можност и на сопствен сервер од корисникот. Побарајте подетално објаснување на редовните контакт телефони;
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.