fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

 

Детали за особините вградени во новата 4.30 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Материјално работење:
Преглед на влезни калкулации – Специјани опции – Доделување на продажни цени: Можност за доделување на продажни цени на артиклите со избор една од девете можни
Преглед на влезни калкулации – Печатење – Печатење на баркодови и декларации: Печатење на бар-кодови и декларации за одредена влезна калкулација
Преглед на излезни калкулации – Печатење – Спојување на селектирани калкулации: Можност за спојување на селектирани калкулации
Преглед на излезни калкулации – Податоци за калкулацијата – Забрана за креирање на излезна калкулација за комитенти кои имаат поголем број на ненаплатени фактури од максимално зададените од шифрарник
Преглед на излезни калкулации – Податоци за калкулацијата – Забрана за креирање на излезна калкулација за комитенти кои имаат поголем број на денови на каснење од максимално зададените од шифрарник
Преглед на излезни калкулации – Податоци за калкулацијата- Филтер (Ф12) – Можност да се филтрираат калкулациите по регистрација
Преглед на излезни калкулации – Содржина – Опции за печатење – Печатење консигнација
Преглед на излезни калкулации – Содржина – Податоци за Производ – Можност да се има увид во групаи на производи, дефинирани во шифрарник на производи
Преглед на услужни калкулации – Печатења – Овозможени се опциите за Масовно печатење на фактури и профактури, за
селектирани услужни калкулации
Производство:
Преглед на излезни калкулации – Содржина – Финални производи – Податоци за финнален производ – Можност да се зададе вид на норматив дефиниран во Шифрарник на производи
Комерцијално работење:
Излез – Книга на фактури – Проширено со денови доцнење: Можност со која на прегледот се има увид во денови доцнење
Излез – Промет по производи – Таб за Комерцијални извештаи – Извештаи по групи: Можност да се добијат комерцијални извештаи по
– група, шифра, купувач
– Група, купувач, шифра
– Обрт на производи со можност да се експортираат податоците во Excel
Финансово работење:
Налози – Безбедност – Заклучување на селектирани налози: Можност за заклучување на селектирани налози и отклучување само со доделена привилегија
Аналитика – Преглед на аналитичка картица за конто – Печатење – Печатење со забелешка
Аналитика – Преглед на аналитичка картица за конто: Можност за преглед на аналитичка картица групирано по изводи
Аналитика – ИОС – Вирман: Можност за печатење вирман
Споредбена спецификација: Можност при повик на споредбена спецификација да се земеат во превид уплати до моменталниот датум
Малопродажба:
Преглед на малопродажни калкулации – Безбедност – Масовно отклучување на селектирани калкулации – Можност со која масовно се отклучуваат селектирани калкулации
Преглед на малопродажни калкулации – Печатење – Печатење групирано по забелешка – Можност за печатење извештај групиран по забелешка
Преглед на малопродажни калкулации – Содржина – Специјални опции – Сортирај по назив – Можност да се сортираат ставките на калкулацијата по назив
Преглед на малопродажни калкулации – Содржина – Специјални опции – Сортирај по шифра – Можност да се сортираат ставките на калкулацијата по шифра
Преглед на малопродажни калкулации – Содржина – Податоци за производот – Можност да се зададат пакети, како и запис на забелешка
Комерцијално работење:
Промет по производи(Ф6) – Можност за добивање преглед за остварен промет по комитенти (набавен износ, продажен износ без ддв, маржа)
Промет по производи (Ф6) – Можност во критериумот за Промет по производи да се зададе одредена продавница
КАСА:
Сметка – Внес на ставки – Податоци за производ – Можност за да се внесе количина во пакети, при што програмот ја преведува во парчиња и по цена2 од ценовник
Сметка – При затворање на сметка – Можност да се зададе дополнителен опис при затворање на сметка
Прегледи – Анализа – Можност да се направи анализа на работењето во одреден период и за одбран: вработен, каса, тип на плаќање, парагон, производ, добавувач, купувач, бренд
Прегледи – Анализа Парагони – Можност за анализа на прометот по парагони, преку експорт во Excel
Личен доход:

Плата – Пресметка на плата – Извештај – Динамички извештај: Можност за експорт во Excel на динамички извештај
Матчни податоци за вработени – Можност да има слика од вработениот, во матичните податоци, како и слики од
неограничен број документи
Камати:

Изработка на каматна листа – Можност за екпортирање на каматните листи во Excel
Шифрарници:

Производи – Печатење – Печатење на баркодови и декларации за еден производ, или за селектирани производи
Производи – Сервис – Исправање на статус од нормативи
Производи – Преглед на производи – Нормативи – Можност да се зададат повеќе видови на норматив,за еден призвод, како и можност да се одбере дали да се гледа последната набавна цена за ставките во нормативот
Производи – Податоци за производ – Таб Награди – Можност да се дефинира процент за награда, во однос на продажната цена ( од – до )
Производи – Податоци за производот – Таб Други Информции – Можност да се зададат четири независни информации
Комитенти – Финансови прегледи – Спецификација за конта со комитенти – Можност да се добие извештај за сите, или за селектирани комитенти
Комитенти – Податоци за комитент – Дистрибуција – Можност да се зададат Максимален број на ненаплатени фактури, како
Максимален број на денови на каснење на наплата, кои пак имаат влијание при издавање на документи од Материјално – излез
Магацини – Припадност – Можност да се задададат подмагацини за соодветен магацин
Општо:

Преглед на ФИРМИ: ПДД-ГИ – Можност за подготвување и печатење на ПДД-ГИ, за редовно вработени , како и за договор за дело
Избор на фирма – Податоци за фирма – Дополнителни податоци: Можност за дефинирање на урнек за печатење на гаранции од страна на корисникот
Архива – Масовно прекнижување: Можност за масовно прекнижување на архивски документи
Преглед на корисници (кориснички привилегии) – Податоци за корисникот – Оддел за Финансово – Можност да се сетира Заклучување и отклучување на налози, со што би се овозможило заклучување и отклучување на налози од страна на корисник кој ја има оваа привилегија
Сервис – Малопрдажба – Откривање на негативни количини – Можност со која се добива преглед на негативни количини од одбрана продавница
Сетирања – таб за Материјално работење – Општо: Можност за дефинирање на сопствен урнек за печатење на гаранција

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Врати се на почеток

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …


Врати се на почеток

Екстра понуда
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);


Врати се на почеток

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.