fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

 

Детали за особините вградени во новата 4.20 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Материјално работење:
Влез – преглед на влезни калкулации – податоци за калкулацијата:
Можност да се креира влезна калкулација без ставки, но со салдо изразено од страна на корисникот (струја, телефон, …)
Влез – преглед на влезни калкулации – Набавени производи (Ф6) – Критериум за промет по производи: Можност да се добие преглед за промет по производи и месеци
Влез – преглед на влезни калкулации – Преглед по налози или Преглед по документи: Можност во филтерот да се одбере По налог и калкулација
Влез – содржина: Можност кориснички да се корегираат урнеците за печатење фактури, испратници, …
Влез – содржина: Можност за експорт на ставките од калкулацијата во Excel
Влез – содржина – специјални опции – Доделување на продажни цени: Можност за доделување на продажна цена од шифрарник на производи, од можните девет
Излез – податоци за излезна калулација: Можност за внесување на податок за ИЦД на извозна калкулација
Излез – преглед на излезни калкулации – Преглед по налози: Можност во филтерот да се одбере По налог и калкулација
Излез – содржина: Можност кориснички да се корегираат урнеците за печатење фактури, испратници, …
Излез – Содржина – Сецијални опции – Преземи ја содржината од повратниците: Можност за превземање на содржината од повратниците
Излез – Содржина – Сецијални опции – Групирано печатење по шифра: Извештај со групирано печатење по шифра на излезната калкулација
Излез – Содржина – Сецијални опции – Експорт во Excel – Групиран работен налог: Експорт во Excel на излезната калкулација групиран по шифра
Излез – Содржина – Податоци за производ: Предупредување доколку се внесе колична поголема од критичната ,од шифрарник на производи
Услуги – Содржина: Можност за корекции во урнекот за фактура од страна на корисникот
Услуги – Содржина – Податоци за една услуга: Можност да се одбере услуга од шифрарник на услуги
Услуги – Преглед на услужни калкулации – Книга на фактури(Ф2) – Услови: Во условите за преглед на услужни калкулации вклучено е: Според префикс на калкулација
Лагер листа – Функции – Селектирај промена на набавна цена: Се селектираат артиклите кај кои има отстапување во набавната цена, од онаа која треба да ја имаат – пресметана до зададен датум и определен процент
Лагер листа – Печатење – Печатење со критична залиха: Печатење на лагер листа со приказ на критична количина
Комерцијално работење:
Влез – Содржина -Книга на фактури(Ф2) – Филтерот за период: Можност да се филтрира книгата на фактури по Доспеаност (Сите, Доспеани, Недоспеани), како според префикс на калкулација
Излез – преглед на излезни калкулации – Спецификација покомитенти (Ф3) – Критериум за книга на фактури по комитенти
Можност како услов да се зададе група на комитенти
Излез – Содржина -Книга на фактури(Ф2) – Печатења: Печатење со втора цена
Излез – Содржина -Книга на фактури(Ф2) – Филтерот за период: Можност да се филтрира книгата на фактури по Доспеаност(Сите, Доспеани, Недоспеани)
Излез – Содржина – Промет по производи(Ф6)
Во делот за комерцијани извештаи овозможени се:
– Линии на ф-ри
– Просечен рабат
– Активни комитенти
– Промет по комитенти
– Промет по комерцијалисти
– Периодичен извештај
Излез – Содржина – Промет по производи(Ф6): Можност да се земат во предвид Само селектирани калкулации, како и според Група на комитенти (Група1, Група2)
Излез – Содржина – Промет по производи(Ф6) – Издадени производи (Ф9) – Специјални опции – Печатење со помошна шифра во Excel: Можност за експорт во Excel
Излез – Содржина – Податоци за производ: Можност да се зададе на кое УЦД припаѓа артиклот, како и потеклото
Излез – Наплати (Ф4): Можност за печатење на каса прими при наплаќање
Финансово работење:

Налози – Книжење – податоци за ставка во налогот: Можност за доделување на група на книжење, како и тип на трошок, кои понатаму се опфатени во филтер за добивање на прегледи
Нов извештај по: Конто, ОЕ, групи, Тип
Малопродажба:

Содржина – Податоци за производ: Можност за директен преглед на материјална картица од панелот за внес на производи, како и Контрола на договорена цена (на мало, без ддв), и можност за внес на слободен опис(Ф6)
Преглед на малопродажни калкулации – Промет по производи – Издадени производи: Можност за експорт во Ексел на добиениот преглед
Преглед на малопродажни калкулации – Книга на фактури(Ф2): Можност за експорт во Ексел на малопродажна калкулација
Преглед на малопродажни калкулации – Книга на фактури(Ф2): Можност од критериумите да се одбере продавница
Лагер листа: Можност да се филтрираат податоците од лагерот по групи на производи
Каса:
Каса – Прегледи – Одјава: Можност за печатење на Одјава – податоци за влезена и излезена количина, во определен период и за определен дистрибутер
Каса – Промет по производи: Можност за експорт во MS Excel
Каса – Промет по производи – Филтер: Можност за филтрирање по група на производи
Личен доход:

Плата – Работни места: Шифрарник на работни места, за потребите во изготвување плата за вработени
Шифрарници:

Производи – Податоци за производот: Можност да се внесат податоци за количина во пакет, пакети во палета, Нето тежина, Тежина на палета, Тар. ознака
Производи – Преглед на производи: Можност за користење на пресметка за производ (калкулатор)
Производи – Преглед на производи – Пчатења – Печатење со основна и помошна шифра: Печатење на ценовник на селектирани производи,со основна и помошна шифра
Производи – Преглед на производи – Специјални опции – Доделување на групи на селектирани производи: Доделување на групи на селектирани производи
Производи – Преглед на производи – Специјални опции – Бриши некористени во каса: Опција за бришење на производи од шифрарник, кои не се користат во малопродажба
Комитенти – Податоци за комитентот: Износ за фактурирање
Услуги: Шифрарник на услуги – кој би се повикувал при внес во услужни калкулации – ставките
Групи финансови книжења: Можност за дефинирање групи на книжење кои може да се одбереат во финансовото работење, при книжење во налог
Општо:

Преглед на фирми: Останати опции – Спецификација за пари: Опција за дефинирање и печатење на спецификација за пари
Преглед на фирми: Податоци за фирмата – дополнителни податоци: Можност за дефинирање сопствени урнеци за печатење на фактура (денарска и извозна), испратница ( материјална) и малопродажни фактура и испратница

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Врати се на почеток

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …


Врати се на почеток

Екстра понуда
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);


Врати се на почеток

1

 

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.