fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

 

Детали за особините вградени во новата 4.60 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Материјално работење:
ИЗЛЕЗ – Преглед на излезни калкулации – Содржина – Податоци за производ: Можност за увид во резервирана количина
Комерцијално работење:
Излез – Книга на фактури (Ф2) – Содржина (Ф10): Можност за увид во содржина на калкулација од прегледот на книга на фактури
Излез – Промет по производи (Ф6): Можност да се земат во предвид девизни калкулации со зададен курс, во критериумот
при добивање на прегледите
Излез – Промет по производи (Ф6) – Издадени производи со штиклирано девизни и со зададен курс – Специјални функции – Продажен извештај во девизи – Извештај за издадени производи во девизи според зададен курс
Излез – Промет по производи (Ф6) – Промет по производи и месеци – Детално печатење – Проширено печатење за издадени производи по месеци
Влез – Книга на фактури (Ф2) – Специјални опции – Печатење содржина: Можност за печатење на содржина на влезни калкулации
Влез – Набавени производи (Ф6) – Промет по производи и месеци – Детално печатење – Проширено печатење за набавени производи по месеци
Финансово работење:

 
Налози – Книги – Книга на влезен / излезен ДДВ – Печати со основица: Можност за проширен извештај за влезен / излезен ДДВ
Аконтативна пријава за ДДВ – Аконтативна годишна пријава: Можност да се штиклира нов, со што ќе се земе во предвид записот од шифрарник на конта за ддв позиција, како и должи / побарува
Аналитика – Преглед на комитенти – Спецификација (Ф3): Можност за избор при добивање на спецификација со доспеан износ,да или не, како и увид во прегледот на спецификацијата со податоци да доспеан износ, и денови доцнење
Аналитика – Промена на период (Ф6): Во критериумот може да се зададе продавница, магацин, комитент, префикс …
Малопродажба:

 
КАСА:
Каса – Сторно сметка со прецизирана контрола на тип на плаќање: Можен е автоматски предлог за истите типови плаќање како појдовната или целосно во готовина
Личен доход:

 
Повеќе месечни извештаи за одреден критериум за вработен
Извештај за вработен по месеци
Шифрарници:

 
Производи – Преглед на производи – Особини _ Ценовни групи: Можност за дефинирање на ценовни групи на производи
Производи – Преглед на производи – Опции за Excel: Можност за експорт на шифрарник на производи во Excel
Комитенти – Преглед на комитенти: Можност за увид во ценовни групи на производи
Комитенти – Преглед на комитенти – Особини – Ценовни групи: Можност за дефинирање на ценовни групи за комитенти
Комитенти – Преглед на комитенти – Особини – Дописи: Можност за преглед и печатење на Дописи за селектирани комитенти
Комитенти – Специјални опции – Поводи: Можност за преглед и печатење на поводи кои се дефинирани во делот за податоци за комитент
Комитенти – Преглед на комитенти – Експорт во Excel: Можност за Експорт во Excel на шифрарник на комитенти
Комитенти – Податоци за комитент – Таб за Дистрибуција: Можност за задавање на ценовна група на избраниот комитент
Конта – Податоци за конто: Можност да се зададе позиција во ДДВ пријава, како и дали контото Должи/Побарува
Држави: Можност да се креира шифрарник на држави
Кориснички привилегии:

 
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за Материјално – Излез: Можност за забрана на работење на одделен корисник во делот на материјално работење, други документи, Барања за понуди
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за Материјално – Излез: Можност за забрана на работење на одделен корисник во делот на материјално работење, други документи, Понуди / Нарачки
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за Материјално – Излез: Можност за забрана на работење на одделен корисник во делот на материјално работење, други документи, Профактури
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за Материјално – Излез: Можност за забрана на работење на одделен корисник во делот на материјално работење, други документи, Резервации
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за Материјално – Излез: Можност за забрана за нова наплата на одделен корисник, во делот на материјално работење – Наплати (Ф4)
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за Материјално – Излез: Можност за забрана за промена на наплата на одделен корисник, во делот на материјално работење – Наплати (Ф4)
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за Материјално – Излез: Можност за забрана за бришење на наплата на одделен корисник, во делот на материјално работење – Наплати (Ф4)
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за Материјално – Излез: Можност со која на определен корисник му се забранува да внесе датум не постар од зададен број денови
Корисници – Податоци за корисникот – Оддел за материјано – Излез: Можност за забрана на определен корисник да внесе рабат поголем од набавна цена
Општо:

 
Налог(вирман) ПП50 – Можност за масовно печатење на вирманот за селектирани комитенти
Сетирања – Таб за Материјално – Содржина на излезни калкулации – Предлог ценовник: Можност да се зададе ценовник според кој ќе ја педлага цената на производот во калкулација

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …

 

Екстра понуда
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.