Детали за особините вградени во новата 4.10 верзија на HELIX-P пакетот:

Опис
Опфатено во пакет
Li
ght
Busi
ness
Profe
ssional
Дел за работа со документи (малопродажба):
Масовно доделување на продажни цени од шифрарник на производи на сите производи од избраната калкулација (првата продажна цена);
Посебна привилегија за секој корисник за видливост на набавна цена и маржа во сите екрански и печатени прегледи (само за SS опција);
Консигнациона лагер листа од малопродажба;
Бришење на работењето (сите документи) од избрана продавница;
Дел од касово работење:
Промет по купувачи за одбран бренд;
 
Промет по брендови за одбран купувач;
 
Преглед на избришани производи од парагон за кои е претходно испечатена нарачка;
Комплетна евиденција и можност за награда на купувачите преку евидентирање на картички, доделување поени со секоја сметка, следење на освоени поени и нивно искористување или горење;
Печатење готовинска фактура за претходно издадена и наплатена сметка;
Детален екрански и печатен (на тенка лента) извештај за дневен промет по вработени со одделни ставки за начин на наплата (готовина, одлоќено, чекови, фактури, …);
Шифрарници:
Производи: печатење комерцијална пресметка;
Селектирање производи кои имаат евентуелни грешки во описот поради внес со некоја неподржана кодна табела;
Комплетно печатење на нормативи за финалните производи;
Комитенти: Комплетен експорт во MS Excel формат;
Селектирање на шифрарник на комитенти од шифра до шифра;
Филтер на комитенти и преглед за одреден регион или град;
Шифрарник на странски валути и курсна листа;
Општо:
Екрански внес и печатење на налог ПП10. Запазени се и предлог податоците од избраната фирма, како и повикување на претходно дефинирани текстови во стилот на ПП30 и ПП50;
Експорт на преглед на фирми со сите податоци во MS Excel формат;

 

Бесплатни дополнувања
– Посебно дополнително поле за број на факс за секоја фирма (од преглед на фирми) сместено под поето за телефон;
– Повеќе подобрувања на печатени обрасци, поставени меморандуми;
– Дополнително поле за број на документ (покрај калкулациски) на ПЛТ образецот;
– Шифрарник на производи: проширен е делот за филтрирање, со посебен филтер за репро материјали, финални (готови) производи и трговка стока;
– Дополнување на спецификација (F3) со преглед и од влезни документи;
– …

 

Екстра понуда
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Комплетна верзија на HELIX со двојазична подршка (на македонски и англиски јазик);
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.