fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

 

Детали за особините вградени во новата 4.40 верзија на HELIX пакетот:

Опис
Материјално работење:
Други извештаи – Можност за добивање на повеќе различни напредни комерцијални извештаи, во печатена форма или во Excel, со критерум за определен период, комитент, магацин, или производ
Комерцијално работење:
ИЗЛЕЗ – Издадени производи (Ф6) – Таб за Комерцијални извештаи – Можност за одбирање на Целосен Извештај или извештај по таргети, се со цел увид во работењето на дистрибутерите, во однос на зададените норми
ИЗЛЕЗ – Издадени производи (Ф6) – Промет по комитенти – MS Office Опции – Експорт на промет по производи во Excel: Можност за експорт на промет по производи во Excel
Спецификација по комитенти (Ф3) – Книга на должници по периоди – Специјални опции – Аналитичка карица: Можност за директен увид во аналитичка картица од овој преглед
Малопродажба:

Преглед на малопродажни калкулации – Податоци за калкулација – Со дефинирање на префикси за калкулациски број и за по документ во Ини фајлот, при креирање на нова малопродажна калкулација, се генерираат последователни броеви со зададените префикси
Комерцијално работење:
Промет по производи(Ф6) – Издадени производи по сите продавници: Можност за преглед на издадени производи по сите продавници
КАСА:
Сметка – Внес на ставки – Податоци за артикл – Присутна количини од оддалечени локации(Ф2) – Можност за увид на присутна количина од оддалечени локации
Промет по парагони (Ф3) – Можност за менување на комитент на определен парагон (со администраторска привилегија)
Личен доход:

Проширување на динамичкиот извештај со повеќе дополнителни информации (колони)
Проширување на комбинации за еден вработен со дополнитечен број боледувања, одјави и пријави и награди во ист месец
Шифрарници:

Производи – Преглед на производи – Особини – Финансиски Таргет – Можност со која за определен дистрибутер се задава норма по количина, износ, за избран месец од годината, и понатамошен увид преку комерцијалните извештаи од материјалното работење (Ф6)
Производи – Преглед на производи – Опции за Excel – Експорт во Excel на селектирани производи со типови – Можност за експорт во Excel на селектирани производи со типови
Производи – Преглед на производи – Опции за Останато – Присутна количина во оддалечени локации – Можност за преглед на присутна количина во оддалечени локации
Вработени – Можност да се дефинира шифрарник на вработени

*Измените со доплата не се однесуваат на редовни корисници со паушална наплата за нови програмски верзии. Во цената не е содржанаинсталацијата од страна на ЗОНЕЛ
***Напомена: Достапноста на сите опции зависи и од содржината на програмскиот пакет кој е првично купен од страна на корисникот. Пример: опциите од комерцијално работење следуваат со доградба на верзијата само ако првично биле предмет на купопродажба. Втор пример се експортите во MS Excel кои би биле достапни само ако е купена опцијата за експорт во MS Excel и т.н.

Бесплатни дополнувања
– Проширување на повеќе екрански прегледи со повеќе колони
– Забрзување на повеќе процедури за обработка
– …

 

Екстра понуда
 • Комплетна опција за работа со современи PDA уреди или мобилни телефони: Теренска (амбулантна) продажба , теренска наплата, достава со печатење на фактури, испратници и фискални сметки, креирање нарачки, прием со бар-код, издавање од магацин, попис, … и комплетно автоматско синхронизирање со централна мониторинг база без застој во работата, дури и без константен интернет!
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Верзија на HELIX на македонски, албански и англиски јазик;
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.