Со Тимот на ЗОНЕЛ Софтвер сте сигурни дека Вашиот програм е секогаш усогласен со најновите законски измени.

Ние од ЗОНЕЛ Софтвер континуирано ги следиме најновите законски измени кои влијаат врз функционирањето на нашите решенија и Веднаш после стапување на сила на секоја ваква законска измена тимот на Зонел Софтвер истите ги имплементираме во HELIX.

Имплементирани е нова Законски измени согласно најновите измени во законската регулатива:

Законска 82 (15.01.2019): Усогласување на шифрите за поднесување на е-ПДД со прикачување на xml фајл – 15.01.2019 год.

Согласно Законот за данок на личен доход објавен во Службен весник на РМ бр.241/18 од 26.12.2018 година, кој започна да се применува од 1 јануари 2019 година, извршено е усогласување на структурите за вид и подвид на приход за поднесување на е-ПДД со прикачување на xml фајл.

За повеќе детали околу оваа  Законски измена имплементирани во HELIX како и за други постари Законски измени можете да се информирате  на следниов линк: Законски верзии.