fbpx

Секојдневно слушаме за проблеми со наплата на побарувањата со коментари од типот: „Да се продаде е лесно ама да се наплати е потешкиот пат“. Ние од ЗОНЕЛ Софтвер знаеме за Вашите проблеми. Затоа Тимот од ЗОНЕЛ Софтвер ви презентира неколку совети за подобрување на процесот на наплата.

Креирање на фактура

Многу е битно да се разбере дека процес на наплата на побарувањата започнува  со самото изготвување на фактурата. Прецизно дефинирана фактура е првиот чекор за поквалитетна наплата. Правилната евиденција на договорените количини, квалитет, цена, рок на плаќање, назив на партнер, физичка адреса, email адреса, доспеани долгови  е многу битен елемент за понатамошна квалитетна и побрза наплата на побарувањата.

HELIX во еден чекор на многу едноставен и автоматизиран процес Ви овозможува креирање на фактура и сите други потребни документи за примопредавање на услугата или производите кои се предмет на продажба.

Зошто се значајни сите овие параметри во фактурата? – Од причина што доколку истите не се правилно дефинирани и евидентирани или се погрешно наведени во издадената фактура, истата најверојатно ќе биде вратена од корисникот за поправка или измена со што во старт се губат денови за наплата на побарувањето.

Следење на период на доспевање на долговите

Кој корисник, колку ни должи, по кои документи, кој е периодот на нивно доспевање се само дел од прашањата кој треба секојдневно да се постават за квалитетно следење  и наплата на побарувањата.

HELIX Ви овозможува со неколку клика на многу едноставен и брз начин да го дознаете одговорот на овие прашања. Анализи за сите корисници, за еден корисник, за доспеани побарувања, за сите побарувања, за одредени периоди се само дел од можните филтрирања на Вашите документи кои ќе Ви овозможат прецизно и брзо да имате информација за Вашите побарувања.

Известување  за побарувањата

Има неколку начини на известување на корисниците за доспеаност на нивните долгови:

  • Телефонски разговор
  • Писмено известување (Пошта или e-mail)
  • Лично присуство

И во овој чекор HELIX е Вашиот партнер кој ќе Ви овозможи едноставно со неколку клика подготовка и печатење на известување за доспеани долгови до сите корисници. Во исто време преку HELIX можете овие известувања повторно само со неколку кликови да ги испратите преку e-mail до сите ваши клиенти кои имаат заостанат долг.

Чекори за наплата на побарувања:

Чекор  1 –  Правилно изготвување на фактурата
Чекор  2 –  Правилна евиденција на фактурата со цел следење на деновите на наплата
Чекор  3 –  Дневно, Неделно, Месечно следење на достасаните фактури
Чекор 4 – Контактирање на клиентите за достасаните фактури и евидентирање на даденото ветување за дата и износ за плаќање од страна на клиентот
Чекор  5 –  Следење на даденото ветување за датата за плакање и износот и ако има потреба повторно контактирање на клиентите.

Термински план за преземање на чекори за наплата на побарувања:

5 – 10 дена        Прв телефонски повик
10 – 20 дена      Втор телефонски повик и следење на  новите нарачки
21 – 30 дена      Трет телефонски повик и праќање на известување
31 – 45 дена      Стоп на нови нарачки
46 – 60 дена      Четврт повик и опомена
Над 61 ден        Последна опомена пред тужба

Направете чекор во вистински правец веднаш, закажете презентација да дознаете повеќе за тоа како HELIX ќе Ви помогне во наплатата на Вашите побарувања.

Побарај Презентација