fbpx

Изберете решение

Вашиот бизнис во сигурни раце!

Користете го бесплатно Побарај демо 30 дневен предизвик: ЗОШТО Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС? Закажете консултативен разговор!

Постари законски измени имплементирани во HELIX

Сите релевантни а постари законски измени се бесплатни за редовни корисници со месечна паушална наплата за одржување според потпишаниот договор за одржување.
Во цената не е содржана инсталацијата од страна на ЗОНЕЛ.

Промена
број
Датум
Опис на законската промена
Цена (Eur)
без ДДВ
55
21.11.2014
Законска 55: Прикажување на “Македонски“ производи и нов образец за КДФИ– На секоја фискална се печати информација за промет од македонски производи
– Нов коригиран образец за КДФИ според објавениот урнек, со дополнителни колони за странски производи
90
54
15.09.2014
Законска 54: Подршка за фискален апарат со GPRS модулПодржани апарати од страна на HELIX системот:Акцент Компјутери:
– Sinergy PF550Давид Компјутери:
– FX1300
– FX1200
– Expert SX
– Perfect SДуна компјутери:
– Развигорец
– Вардарец
60
53
21.05.2014
Законска 53: Доработки на опции според законот за заштита на лични податоциИзработени се сите опции кои треба да ги задоволи едно софтверско решение а се во согласност со законот за заштита на лини податоци. Покрај останатите и:- Формат на корисничка лозинка* со минимален број и задолжителен формат на карактери
– Автоматска одјава на логиран корисник после 15 минути неактивност
– Енкриптирани формат на лозинки на базно ниво
– Лог записи за секој успешен и неуспешен влез во програмот
– …*За оваа законска измена задолжителна е надградба на HELIX системот со модулот за безбедносен пристап (System Sequrity).
80
52
09.05.2014
Законска 52: Пресметка на платаОслободување од придонеси и од персонален данок за вработени до 29 години, согласно законот за самовработување, односно за млади вработени лица до 29 години.
50
51
24.03.2014
Законска 51: ДДВ-04– Промена на печатениот образец според пропишана законска форма
– Дополнети се потребните нови позиции, а корисничкиот интерфејс не е променет
– Опцијата е овозможена само по принцип на дефинирање на припадност на позиции преку контен план
– Коригиран дигитален формат на документот за предавање преку WEB системот на надлежните институции
60
50
15.02.2014
Законска 50: Завршна пресметка – припрема на електронска датотека за предавање преку web системот на надлежните институции

– Опцијата за генерирање на датотеката се наоѓа на исла позиција какои и досегашната можност за снимање во MS Excel формат, односно во панелот за ажурирање на податоци за фирмата која е избрана за работа
– Датотеката се снима на локација на локалниот компјутер и истата се закачува како прилог при преавање на пресметката преку web страната обезбедена од надлежните институции
– Опцијата е достапна за надградба само за корисници кај кои податочната база е во MS SQL Server формат
80
49
20.01.2014
Законска 49: Промена во образец ПДД-ГИ ОЗП
40
48
19.01.2014
Законска 48: ДДВ-04– Можност за припрема и креирање на документ (file) во дигитален формат и негово снимање на локација по избор на корисникот
– Дигиталниот документ ги задоволува стандардите и форматот пропишан од надлежните институции (УЈП) за закачување и испраќање преку електронскиот систем е-Tax
– Опцијата е достапна преку посебно креирано копче (Button) до копчето за печатење на ДДВ-04 образецот. По негова активација се стартува прегледен водич за снимање на дигиталниот документ
40
47
12.02.2013
Законска 47: Завршна пресметка – усогласување со објавените обрасци– Печатење на билансите директно од HELIX системот по страници поединечно и целосно (континуирано)
– Можност за Preview пред печатење
– Начинот на креирање и функционирање на правилата за АОП вредностите останува непроменета
– За верзија 5.20, на панелот за печатење на сите биланси додадени се копче за преглед во MS Excel и директен преглед во табелата со АОП вредности
– Експортот во MS Excel останува непроменета опција од минатата година, со истата можност за верификација на задолжителните контроли за проверка
90
46
27.12.2012
Законска 46: Заокружување на денар, како најнизок апоен во прометот – 2013Согласно оваа законска промена, сите финансиски и калкулативни пресметковни резултати, заокружени се на еден денар, наместо досегашниот принцип кој вклучува можност и за 50 дени.Променети се сите витални позиции во HELIX системот, а од поважните би ги истакнале:

– Материјално – Влезни документи (денарски и увозни):
– Крајните износи за наплата,
– Автоматските книжења според терк на сите позиции
– Материјално – Излезни документи (денарски и увозни):
– Крајните износи за наплата
– Автоматските книжења според терк на сите позиции
– Автоматско книжење на производство: готови производи и репроматеријали
– Печатење на фактура, профактура и испратница: коректно заокружување на износите за наплата
– Услуги
– Крајните износи за наплата
– Автоматските книжења според терк на сите позиции
– Печатење на фактура и профактура: коректно заокружување на крајниот износ за наплата
– Малопродажба
– Крајните износи за наплата
– Автоматските книжења според терк на сите позиции:
– Прием по фактура
– Прием по испратница
– Повратница
– Нивелација
– Излезен парагон (дневен пазар)
– Излезна фактура
– Печатење на фактура и испратница: коректно заокружување на крајните износи за наплата
– КАСА
– Крајниот износ за наплата соодветно на изност на фискална сметка останува непроменет поради тоа што      законската измена ги опфаќа само деловните книги, а не и фискалните апарати, а што исто така е
предмет на дополнителни насоки и упатства од УЈП до овластените продавачи на фискална опрема.
– Затворање на промет
– Финансово
– Ажурирање и приказ со коректно заокружување на сите видови книжења во главна книга:
– Аналитичкокнижење
– Финансиско (по комитенти)
– ИОС (извод на отворени ставки)
– Спецификација
– Бруто биланс и Заклучни листови
– Благајна: Автоматско книжење со коректно заокружување во главна книга за сите конта
– Архива: Автоматско книжење со коректно заокружување во главна книга за сите конта
– Личен доход: Автоматско книжење со коректно заокружување во главна книга за сите конта
– Договор за дело: Автоматско книжење со коректно заокружување во главна книга за сите конта
– Сите интерни процедури и функции кои генерираат запис во главна книга или креираат дестинационен документ, пример:
– Преносници од магацин или продавница
– Сервиси за детектирање и корекција на кориснички грешки …

Заокружувањето се рефлектира само на документи со датум поголем или еднаков на 01.01.2013 година

120
45
15.04.2012
Законска 45: Промена на пресметка на основни средстваСпоред законските промени, пресметката на секое основно средство започнува од денот на активирање, а не од следниот месец. Промените се имплементирани во пресметка за секое основно средство, докнижувања, расходување, ревалоризација и ревалоризџација на амортизација. Новите пресметани вредности се имплементирани и во сите печатени обрасци. Ова се однесува на пресметка на амортизација од 2012 година.
70
44
10.02.2012
Законска 44: Завршна пресметка 2011- Нови АОП позиции според објавените законски обрасци
– Можност за рачен внес на сите колони (3, 4, 5 и 6) за секоја позиција
– При креирање на правило, за секој собирок додадена е можност за преземање од архива од претходна година на назначена АОП позиција
– Комплетна адаптација на образецот 450.xlt според новите обрасциПостапката за припрема на завршните пресметки е идентична како досегашната, со неколку битни разлики:1. Правилата се креираат на ист начин, со тоа што потребно е креирање правила и за колоната 6 (“минати години”). Во секој собирок додадена е можност за повик и од колони од архивираните АОП вредности. Оваа можност е наведена како паѓачки избор (combo) кај секој собирок со вредност А3, А4, А5 и А6 соодветно на Архивска колона 3, 4, 5 и 6.2. Автоматската припрема на секој образец (Бу, БС, …) е идентична како минатата година со повик на образецот и на одговор “Да“ на прашањето “Дали саката автоматска припрема?“3. Изгледот на обрасците (податоците) може да се види и печати единствено после експорт на податоците во MS Excel формат преку постоечката опција од панелот за податоци на одбраната фирма -> Специјални опции … или со новокреираното копче на истиот панел од десна страна (F2).4. Можноста за рачна промена на било која АОП вредност останува и понатаму.
120
43
16.01.2012
Миграција на нов контен план: Постапката е полуавтоматска и во 2 чекори:1. Шифрарник -> Контен план -> Специјални опции -> Правилник за нов контен план (2012):
– Со копчето “Креирај” се креира листа од сите конта од постоечкиот контен план
– Во колоната “НОВО конто” се внесува новото конто во кое мигрира соодветното од колоната “СТАРО конто”2. Во Финансово -> Налози се креира нов налог и во неговата содржина (F10) -> Специјални опции -> Миграција по нов контен планавтоматски се врши сторно на сите претходни салда (и долж и побарува) според бруто билансот и нивно повтроно книжење на соодветните конта според претходно дефинираните правила за миграција. За аналитичките конта (по комитенти) автоматски се реализира истатаакција, со таа разлика што се сторнира секоја поединечна ставка од главна книга и се книжи на ссодветно новото конто според креираните правила.
80
42
02.01.2012
Корекција на максимална основица за придонеси на 6 просечни бруто плати. Коригирани се сите формули и пресметки во пресметката на плата и прикази на сите печатени обрасци кои зависат од оваа основица.
60
41
28.12.2011
Промена на образец ДДВ-04 (аконтативна пријава). Креиран е образец (графички конвертиран и оптимизиран за брзо печатење), Отворени се нови потребни полиња за субјекти, адаптирани се сите матеметички операции според постоечките програмски дефиниции и двата начини на составување
70
40
02.07.2011
Образец за месечна евиденција на отпад од пакување
70
39
11.05.2011
Нов образцец НП-1
80
38
24.01.2011
Промена на образец ДЕ (Државна евиденција) за завршна пресметка и промена во дигиталниот формат на снимениот Excel file кој се предава со завршните пресметки
120
37
23.11.2010
Нов образец КДФИ (Книга на дневни финансиски извештаи)
90
36
30.09.2010
Промена на образец ДДВ-04 (аконтативна пријава).
50
35
15.06.2010
Плата:
Просек од 12 месеци (место 6) при пресметка на боледување. Корекција во сите пресметки, извештаи и автоматско финансиско книжење.
60
34
17.02.2010
Измени во пресметката и изготвување на каматни листи.
90
33
15.02.2010
Промена на образец ДБ (даночен биланс) за завршна пресметка
65
32
30.01.2010
Промена на обрасци и потребни податоци за внес и печатење на ПДД-ГИ.* Напомена: Опцијата е достапна доколку била и претходно активна опцијата за изработка на ПДД-ГИ
60
31
5.01.2010
Плата:
новите стапки во делот за пресметка на социјални придонеси со промена на потребните формули за пресметка, платни списоци, исплатни ливчиња, автоматски книжења и припрема во електронски формат за МПИН системот.* Напомена: Опцијата е достапна доколку била и претходно инсталирана можност за пресметка по принцип на бруто плата
65
30
5.01.2010
Промена на оклината за внес и печатење на образецот МДБ.
30
29
29.12.2009
Промена на образец ДДВ04
20
28
05.10.2009
Плата:Измена на пресметка на годишен одмор
80
27
15.05.2009
Плата:За СТД: Промена на минимална плата 50%од просечна бруто плата
80
26
23.02.2009
Завршна пресметка: Нов образец ПД-ВП
– Адаптиран кориснички интерфејс за внес на податоци
– Променети обрасци за печатење* Напомена: Опцијата е достапна доколку била и претходно активна во делот за завршни пресметки
40
25
17.02.2009
Завршна пресметка: Нови номенклатури за СПД образец– Нов шифрарник на номенклатури
– Автоматска корекција при избор од шифрарник
– Можност за лоцирање со директен внес на првите неколку цифри (без активирање на локатор со “Space”)
– Останатиот дел од кориснички аспект останува идентичен* Напомена: Опцијата е достапна доколку била и претходно активна во делот за завршни пресметки
40
24
30.12.2008
Плата: Пресметка по бруто:– Нов кориснички интерфејс
– Динамички креатор на извештаи по желба на корисникот
– Листа на неограничен број дефинирани ставки кои влијаат на пресметката според износ, часови и процент за исплата. Оваа опција отвора неограничени можности за корисникот сам да си дефинира позитивни и одбитни ставки како разни награди, казни, прекувремени часови, задршки и т.н.
– Корекција на сите потребни формули и пресметки, платни списоци, вирмани, автоматско книжење, …
– Дополнување на export-от на податоци во електронски формат за МПИН
– Корекција на сите платни списоци по трансакциски сметки и банки по аналогија на претходниот систем
– Детална мултимедијална обука за премин од претходниот кориснички интерфејс со гарантирана конзистентнос на податоците.* Напомена: Достапноста на некои од опциите зависи и од кој тип на програмски пакет е инсталиран кај корисникот
120
23
10.11.2008
Плата: Пресметка на придонеси за скратено работно време.
10
22
15.09.2008
Плата: Здравство – 65% од просечна нето плата.
35
21
25.03.2008
Нова книга на ДФИ.
25
20
25.03.2008
Прикажување на промет од македонски производи на фискална сметка.
35
19
05.02.2008
Промена на обрасци за завршна пресметка , миграција на минатогодишни податоци и снимање во нов дигитален формат.
35
18
24.01.2008
Експорт во Excel на платен список со трансакциски сметки (Моментално само за Тутунска Банка)
35
17
24.01.2008
Внес на трансакциски сметки по вработени и печатење платни списоци по банки.
29
16
20.01.2008
Нов образец ПДД-МП
0
16
26.12.2007
Плата – нов принцип на пресметка на персонален данок по стапка од 10%. Програмот автоматски детектира и пресметува по новиот принцип само од 12/2007 година. Вклучен е и изменетиот образец ПДД-МП, промена на пресметката на договор за дело, како и промена во образецот МДБ (месечен даночен биланс).
29
15
01.07.2007
Промени кај начинот на пресметка за придонес за здравство и задолжителен придонес за водостопанство
20
14
18.05.2007
Месечен даночен биланс – промена на екранските полиња, потребните математички пресметки и промена на печатениот образец МДБ. Корисничкиот интерфејс е идентичен.
15
13
28.03.2007
Плата – нов изглед на печатениот образец ПДД-МП. Образецот е специјално оптмизиран со цел минимална потрошувачка на тонер, максимална брзина на печатење и запазување на автентичноста на оригинално објавениот образец од страна на Управа за јавни приходи.
15
12
09.01.2007
Нови печатени обрасци за даночен биланс од завршна пресметка .
15
11
05.01.2007
Плата – нов принцип на пресметка на персонален данок по стапка од 12%. Програмот автоматски детектира и пресметува по новиот принцип само од 12/2006 година. Вклучен е и изменетиот образец ПДД-МП, промена на пресметката на договор за дело, како и промена во образецод МДБ (месечен даночен биланс).
29
10
30.10.2006
Месечен даночен биланс – промена на печатениот образец МДБ. Корисничкиот интерфејс е идентичен.
12
09
20.10.2006
Припрема на дискета за ПДД-ГИ. Се повикува во делот за Плата -> Годишен Извештај -> Специјални опции
29
08
15.10.2006
Личен доход – пресметка на плата со нето над 3 просечни плати. Единствено во матични податоци се внесува податок дека исплатата се одвива преку новиот фонд.
39
07
01.10.2006
Малопродажба – Книга за дневни финансиски извештаи;
30
06
30.09.2005
Личен доход – Експорт на готови податоци и нивна подготовка за МППП;
39
05
01.09.2005
Личен доход – печатење вирмани според новата поделба по општини;
22
04
05.02.2005
Личен доход – пресметка на персонален данок 24%:
– Нов образец ПДД-МП;
– Поединечна пресметка;
– Автоматско финансиско книжење;
– Печатење на вирмани;
– Платни списоци;
– Годишен извештај;
15
03
01.01.2005
Промена на обрасци:
– ПЛТ (приемен лист во треговија);
– ЕТ (евиденција во трговија – трговска книга);
– МЕТГ (материјална евиденција во трговија на големо – материјална картица);
– ЕТУ (евиденција на услуги);
15
07.12.2004
Малопродажба-трговска книга (ЕТ):при внес на дневен пазар предлага “Од дн.фин.изв.” и автоматски префрлените калкулации се со лабела
“Од ПЛТ xxx “;
гратис
01.12.2004
Промена на вирмани за плата (Трезорска сметка) вклучително и Придонес за вработување
гратис
02
07.08.2004
Промена на обрасци:
– ПЛТ (приемен лист во треговија);
– ЕТ (евиденција во трговија – трговска книга);
– МЕТГ (материјална евиденција во трговија на големо – материјална картица);
– ЕТУ (евиденција на услуги);
45
01
15.07.2004
Снимање на податоци за ПИО во електронски облик – дискета
5

НАПОМЕНА: Наведените цени важат само за корисници со договор за одржување по повик со наслов “ПАКЕТ 10: Mини Пакет“ склучен пред 30.04.2013 година.

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.