fbpx

 

Детали за особините вградени во новата 4.10 верзија на HELIX-K пакетот:

Опис
Опфатено во пакет
L
i
g
h
t
S
T
D
B
u
s
i
n
e
s
s
E
k
o
n
o
m
y
P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
Материјално работење:
Материјална картица за одредена организациона единица;
Експорт на материјална картица во MS Excel формат;
Лагер листа за одредена организациона единица;
Екрански преглед и печатење на лагер листа со можност за менување на набавни износи СО и БЕЗ ддв;
Печатење на лагер листа со дополнителен опис за секој производ (упатство, некоја напомена за користење, …);
Избор на девизна валута и курс од претходно внесена листа за влезна – увозна калкулација;
Внесување на евидентен девизен курс на влезна денарска калкулација;
Внесување на евидентен девизен курс на излезна денарска калкулација (поради попрецизна евиденција на долгот на купувачите во случај на девалвација);
Можност за внесување на девизен курс при внес на наплата на излезна калкулација;
Масовно затворање на девизни курсни разлики од излезни документи;
Избор на девизна валута и курс од претходно внесена листа за излезна – извозна калкулација. Истиот курс се префрла и во главна книга при автоматски финансиско книжење;
Задавање на комитент носител во излезна фактура. Одлична можност за разграничување и детална евиденција во случај кога еден комитент има повеќе локации (маркети, магацини, …) и се фактурира на секој посебно;
Книга на фактури (F2) со можност за главен комитент (носител) или некој подкомитент;
Промет по производи (F6): промет за главен комитент (носител) или избран подкомитент;
Печатење сметкопотврда од излезна калкулација;
Внес на претпоставена набавна цена на излезен производ. Евиденција на промет по производи со реална и претпоставена набавна цена (се рефлектира и на различна маржа);
Содржина на излезна калкулација: информација за вкупен износ од претпоставена набавна цена;
Промет по производи (F6): преглед со реална или претпоставена набавна цена;
Избор на фиксна набавна цена во излезен производ. Се бира од соодветно расположиви количини и цени зависно од претходното работење на избраниот производ;
Услужна калкулација: поле за внесување на број на денови за валута;
Промет по производи (F6): количински и финансиски преглед по месеци;
Промет по производи (F6): печатење на преглед по просечна продажна цена;
Финансово работење:
Даночна аконтативна пријава: дополнителни полиња за задавање на конта;
ИОС за сите конта за избран комитент;
ИОС за сите комитенти за избано конто. Преглед со многу моќни опции за задавање услови за период на издавање и доспевање на документите;
Печатење на спецификација за одредено конто само за комитенти кои имаат салдо, сортирани по висина на тоа салдо;
При девизно книжење во налог: можност за избор на валута од претходно внесена курсна листа;
Сортирање на ставки во налог по содржина (број на документ);
Локатор во налог за пребарување по документ;
Сервис – финансово: откривање на искнижени документи со дупли носечки документ (дупло искнижени фактури со ист број);
Малопродажба:
Масовно доделување на продажни цени од шифрарник на производи на сите производи од избраната калкулација (првата продажна цена);
Посебна привилегија за секој корисник за видливост на набавна цена и маржа во сите екрански и печатени прегледи (само за SS опција);
Консигнациона лагер листа од малопродажба;
Бришење на работењето (сите документи) од избрана продавница;
Личен доход:
Комплетна опција за пресметка на бенефициран стаж;
Задавање на параметри за бенефиции по периоди;
Печатење на образец за ГДП;
Печатење на платен список со бруто плата;
Печатење на потврда за плата за избран вработен;
Печатење на платен список за одбрана организациона единица;
Печатење на платен список со ленти за одбрана организациона единица;
Печатење на платен список со бруто плата за една организациона единица;
Второ боледување во ист месец;
Основни средства:
Комплетен експорт на листа на амортизациони групи за избрана година во MS Excel формат;
За секое основно средство дополнителни податоци (помошни износи) за потреби на ревизија според проценка: набавна вредност, отпис од минати години, амортизациона група и остаток од амортизација;
Пресметка по помошни износи;
Шифрарници:
Производи: печатење комерцијална пресметка;
Селектирање производи кои имаат евентуелни грешки во описот поради внес со некоја неподржана кодна табела;
Комплетно печатење на нормативи за финалните производи;
Внес на царинска стапка за секој производ;
Комитенти: Комплетен експорт во MS Excel формат;
Селектирање на шифрарник на комитенти од шифра до шифра;
Филтер на комитенти и преглед за одреден регион или град;
Шифрарник на странски валути и курсна листа;
Општо:
Екрански внес и печатење на налог ПП10. Запазени се и предлог податоците од избраната фирма, како и повикување на претходно дефинирани текстови во стилот на ПП30 и ПП50;
Експорт на преглед на фирми со сите податоци во MS Excel формат;

 

Бесплатни дополнувања
– Посебно дополнително поле за број на факс за секоја фирма (од преглед на фирми) сместено под поето за телефон;
– Повеќе подобрувања на печатени обрасци, поставени меморандуми;
– Дополнително поле за број на документ (покрај калкулациски) на ПЛТ образецот;
– Шифрарник на производи: проширен е делот за филтрирање, со посебен филтер за репро материјали, финални (готови) производи и трговка стока;
– …

 

Екстра понуда
 • Потполно автоматски remote синхронизиран режим на работа на повеќе објекти (магацини и книговодство) во оддалечени градови и моментално следење на документи од еден (или повеќе) мониторинг центри;
 • SS (System Security) Заштитен сигурносен систем за работа во мрежа со неограничен број корисници со сопствена лозинка и запис за сите промени и бришења на податоци од материјално и финансово работење (опис на податокот, датум и време на промена/бришење и корисник). Ограничување и задавање на разни привилегии за внес, менување и бришење на податоци и документи;
 • Комплетна опција за евиденција на транспорт (товарен и патнички) и сервисни услуги, со автоматско книжење и детална пресметка на трошоци по возила, возачи, дадени аванси, … ;
 • Комплетна верзија на HELIX со двојазична подршка (на македонски и англиски јазик);
 • Опција за внес на сериски броеви за секој производ, како и материјална картица и лагер листа по сериски броеви. Исто важи и за консигнација, рокови на траење;
 • Пренос на податоци (одбрани документи и сифрарници) во формат погоден за праќање преку е-маил или flash меморија меѓу независни бази (од магацин во книговодство или задолжување на магацини или продавници, …);

4 причини зошто HELIX

 1. Иновативни решенија

  Cloud Решенија

  Мобилност, флексибилност и модерен деловен стил

 2. Ефективни решенија

  Поврзаност на податоците.

  Автоматско книжење.

  Лесно управување.

 3. Исплатливи решенија

  Комплетна поддршка.

  Внимание на детали.

  Зголемена конкурентност.

 4. Интелигентни решенија

  Намалени трошоци.

  Точни податоци за правилни деловни одлуки.